Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto DOMAR

Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto DOMAR

 

 

KLASA: 612-06/18-01/07

URBROJ: 2181-109-01-18-01

U Splitu, 14. veljače 2018.

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske ( Klasa: 112-01/18-01/0166, Urbroj: 532-060202/3-18-02 ) od 30. siječnja 2018., čl. 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, čl. 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/2017 ), a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada u Državnom arhivu u Splitu, ravnateljica Arhiva raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto

 

DOMAR – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, s probnim radom dva (2) mjeseca, kako je predviđeno za radna mjesta III. vrste (prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada u Državnom arhivu u Splitu)

 

Domar obavlja sljedeće poslove i zadatke:

–    obavlja pomoćne poslove u svezi s arhivskim gradivom: prijenos gradiva, priprema   gradiva za sređivanje, čisti gradivo od prašine i nečistoće, lijepi naljepnice, prostorno sređuje fondove po uputama arhivista, brine se da se arhivsko i knjižno gradivo nalazi na propisanom mjestu;

 • brine se za sigurnost zgrade Arhiva;
 • brine se o opremi i inventaru i vrši sitne popravke;
 • brine se o održavanju i popravcima objekata, ispravnosti instalacija i opreme;
 • obavlja nadzor i prati rad: klima uređaja, električnih instalacija, vodovodnih instalacija, uređaja za odvlaživanje itd;
 • u slučaju neispravnosti obavještava ravnatelja i nadležna stručna tijela;
 • rukuje parnim kotlom i sustavom centralnog grijanja, ventilacije, klimatizacije, pročišćavanja i vrši njihovo nadziranje;
 • provodi preventivne mjere zaštite od požara;
 • dužan je pratiti stručnu literaturu i stručno se usavršavati;
 • nadzire ispravnost vatrodojavne, protupožarne i protuprovalne opreme:
 • zadužen je za službena vozila i vodi evidencije o utrošku goriva i prijeđenim kilometrima;
 • po nalogu ravnatelja, voditelja Odjela za opće poslove i Odjela za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva obavlja i druge poslove koji su od interesa i za potrebe Arhiva.

 

Uvjeti:

 • KV, SSS ili VKV tehničkog smjera;
 • znanje rukovanja vatrodojavnim, protupožarnim, protuprovalnim i ostalim sustavima;
 • položen ispit za ložača centralnog grijanja ili uz obvezu polaganja u roku od dvije godine od zasnivanja radnog odnosa.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili preslici (osim uvjerenja o nekažnjavanju koji se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

 

 • životopis,
 • domovnicu,
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja,
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) .

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Državnog arhiva u Splitu. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

 

Pisani dio testiranja sastoji se iz poznavanja Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97; 64/00; 46/17.) i  Pravilnika o uvjetima smještaja, opreme i obrade arhivskog gradiva, broju, strukturi stručnog osoblja arhiva ( NN 65/04 ).

 

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. Podaci o načinu testiranja, popis literature, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Državnog arhiva u Splitu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze

 

 

 

 

 

Ravnateljica DAST-a:

Marina Grgičević, prof.

19. veljače 2018.|