NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – DJELATNIK/CA U PISMOHRANI

NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – DJELATNIK/CA U PISMOHRANI

KLASA: 612-06/18-01/22
URBROJ: 2181-109-01-18-01
U Splitu, 9. travnja 2018.

Na temelju: Odluke Vlade Republike Hrvatske ( NN 70/2016 čl. II.) , čl. 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, čl. 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/2017 ), sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada u Državnom arhivu u Splitu, ravnateljica Arhiva raspisuje
NATJEČAJ za prijem zaposlenika na  radno mjesto ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA – DJELATNIK/CA U PISMOHRANI

– 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, (zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu) u trajanju od tri (3) mjeseca.
Administrativni referent obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– prima, otvara, klasificira i otprema poštu;

– vodi urudžbeni zapisnik i pomoćne uredske knjige;

– prima zamolbe stranaka;

– rukuje telefonskom centralom;

– vrši prijepis akata i dopisa;

– sastavlja statističke izvještaje;

– organizira i nadzire obavljanje uredskog poslovanja;

– prati propise iz uredskog poslovanja;

– zadužen je za pismohranu Arhiva:

– vrši prijem gradiva iz priručnih pismohrana organizacijskih odjela jednom godišnje, u pravilu tijekom travnja i svibnja;

– evidentira, klasificira, označava i tehnički oprema gradivo;

– vodi uredske evidencije i druge evidencije o gradivu (knjiga pismohrane, popis arhivskog gradiva dokumentacijskih zbirki ili cjelina);

– sređuje i opisuje gradivo; odlaže gradivo; predlaže poboljšanje uvjeta čuvanja gradiva; izdaje gradivo na korištenje;

– vodi blagajnu Arhiva;

– vodi evidenciju putnih naloga;

– vrši obračun putnih troškova i naknada za prijevoz;

– vrši pomoćne poslove koji se odnose na knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu;

– vrši nabavku i raspoređuje sitni inventara i potrošni materijal;

– po nalogu ravnatelja i voditelja Odjela za opće poslove obavlja i druge poslove koji su od interesa i za potrebe Arhiva.

UVJETI:
– SSS društvenog smjera;
– položeni ispit za djelatnike u pismohranama;
– poznavanje jednog stranog jezika (talijanski, njemački, francuski, engleski);
– temeljna informatička osposobljenost i vještine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti, u izvorniku ili preslici (osim uvjerenja o nekažnjavanju koji se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

– životopis,
– domovnicu,
– dokaz o stručnoj spremi,
– uvjerenje o položenom ispitu za djelatnike u pismohranama
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) .

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Državnog arhiva u Splitu. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata, prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se iz poznavanja Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97; 64/00; 46/17.) i Uredbe o uredskom poslovanju ( NN 7/2009 ).

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom. Podaci o načinu testiranja, popis literature, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Državnog arhiva u Splitu.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze

Ravnateljica DAST-a:
Marina Grgičević, prof.

17. travnja 2018.|