Natjčaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

Natjčaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) , raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

 

Uvjeti:

–  završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

–  prijedlog programa rada

–  najmanje tri (3) godine rada u arhivu ili najmanje pet (5) godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,

–  položen stručni ispit iz arhivske struke,

–  isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,

 

Na temelju članka 41. st. 3, Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Splitu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana imenovanja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola [članak 13. st. 1 Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17)].

 

Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Splitu imenuje ministar/ministrica  kulture Republike Hrvatske na četiri (4) godine.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

–   životopis

–   dokaz o završenom studiju, odnosno o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljena preslika),

–  prijedlog programa rada Državnog Arhiva u Splitu

–   uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljena       

     preslika),

–  domovnicu (izvornik ili ovjerovljena preslika),

–  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

–  dokaz o radnom iskustvu u Arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju

–   uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest (6) mjeseci (izvornik)

 

 

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kandidatkinja  koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/2017 ) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https ://braniteli i.qov.hr/zaposliavanie-843/843.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Splitu na adresu:

Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

  Državni arhiv u Splitu

 

                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                      Marina Grgičević, prof.

 

28. rujna 2018.|