Korištenje gradiva

Korištenje gradiva uređeno je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu ( DAST-a).

Korištenjem arhivskoga gradiva smatra se uporaba obavijesnih pomagala o arhivskome gradivu, pregled , prepisivanje, objavljivanje, izlaganje, posudba, izrada preslika i izdavanje ovjerenih preslika i prijepisa arhivskog gradiva i izvoda iz arhivskog gradiva.

Korisnik se pri dolasku u čitaonicu prijavljuje odgovornoj osobi, ispunjava Prijavnicu za korištenje arhivskog i knjižnog gradiva u čitaonici Državnog arhiva u Splitu.

Prijavnicu za korištenje gradiva odobrava ravnatelj DAST-a. Odobrenje se daje ako je to moguće odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

Uz prijavnicu, korisnik mora ispuniti i Zahtjevnicu za narudžbu arhivskoga gradiva za rad u čitaonici Državnog arhiva u Splitu (pdf) u koju se ispisuju naziv i signatura fonda ili zbirke, broj ili opis tehničkih jedinica koje želi pregledati. U jednom danu je moguće dobiti na uvid pet tehničkih jedinica (arhivska  kutija, svežanj, fascikla…) arhivskog gradiva.

Zahtjevnica za narudžbu arhivskoga  gradiva se može pradati:

  • osobno
  • poštom na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split
  • elektroničkom poštom: administracija@das.hr

 

Gradivo za korištenje je potrebno naručiti najmanje dan unaprijed u dogovoru s djelatnicima arhiva.

Pregled arhivskoga  gradiva i obavijesnih pomagala je besplatan. Obavlja se isključivo u čitaonici arhiva.

Izradu preslika, ovjeru preslika, istraživanje gradiva za korisnike arhiv naplaćuje prema Cjeniku usluga Državnog arhiva u Splitu.

Za izradu preslika potrebno je ispuniti Zahtjev za izradu preslika.

Korisnik je obvezan dostaviti knjižnici arhiva po jedan primjerak svoga stručnog ili znanstvenoga rada odnosno knjige, nastalih na temelju korištenja gradiva.

Za korištenje arhivskoga  gradiva u svrhu promidžbe, objavljivanja reprodukcija ili izvornog arhivskoga  gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva.

Skip to content