Upute za citiranje arhivskoga gradiva

Prema članku 42. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva i radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu, korisnik je obavezan u svojim radovima ili napisima u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv Arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenoga gradiva.

Državni arhiv u Splitu može se citirati njegovim punim imenom ili skraćenicom DAST.

Arhivski fond ili zbirka citiraju se njihovom signaturom koja se sastoji od oznake zemlje (HR), oznake Državnog arhiva u Splitu (DAST) i matičnog broja fonda ili zbirke u Državnom Arhivu u Splitu. U nastavku treba napisati puni naziv fonda ili zbirke.

Primjeri:

HR-DAST-94 Obitelj Morpurgo
HR-DAST-198 POKRAJINSKO ŠKOLSKO VIJEĆE U ZADRU
Državni arhiv u Splitu, HR-DAST-50  Kotarski sud Vis

Ukoliko se citira arhivsko gradivo, treba napisati još i oznaku pripadajuće tehničke, arhivske ili popisne jedinice, razdvojeno zarezom.

Primjeri:

HR-DAST-87 JAVNA DOBROTVORNOST U SPLITU,  ( sign. ) knj. 7
HR-DAST-1 Splitska općina, sign. 21.

Može se, razdvojeno zarezom, napisati i naziv citiranoga gradiva, njegova vremenska odrednica, svezak i stranica, ukoliko je gradivo uvezano i paginirano.

Primjeri:

HR-DAST-264 Civilna bolnica Split, sign. 33, Zapisnik sjednica poslovnog odbora, 1977., 26.-45. str.
HR-DAST-119 Urbanistički zavod Dalmacije Split, sign. 12, Spisi o stambenim pitanjima, 1972.-1979.
HR-DAST-623 Osobni fond Kovačić Anka Kučiće, sign. 56, Opis profesionalne aktivnosti Anke Kovačić, 1975.

Prema članku 36. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva i radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu, za korištenja arhivskog gradiva u svrhu promidžbe , stjecanja dobiti, kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornog arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje DAST-a.

DAST sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija ili gradiva, a prema posebnom ugovoru koji se sklapa s korisnikom.

Prema članku 43. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva i radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu, za objavljivanje arhivskoga gradiva korisnik je obavezan pismeno zatražiti posebno odobrenje ravnatelja DAST-a.

Prema članku 44. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva i radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu, korisnik je obavezan dostaviti knjižnici DAST-a dva (2) primjerka publikacije nastale na temelju korištenja arhivskoga gradiva DAST-a, od kojih će se jedan dostaviti Hrvatskom državnom arhivu.

Skip to content