Natječaji za radna mjesta

Obavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu administrativni/a referent/ica – djelatnik/ica u pismohrani na neodređeno vrijeme

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA (pdf)

 


Split, 6. studenog 2023.

 

Na temelju Javnog natječaja, Klasa: 112-02/23-01/07, objavljenog na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Splitu, 23. listopada 2023, za prijem zaposlenika (m/ž) na neodređeno vrijeme na radno mjesto

 administrativni/administrativna referent/referentica – djelatnik/djelatnica u pismohrani,

pozivaju se na pisano testiranje kandidati koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, a koji će se održati dana 13.11.2023. (ponedjeljak) u prostorima Državnog arhiva u Splitu (I.kat – čitaonica):

 

I grupa – 09:00 sati

II grupa – 10:00 sati

III grupa – 11:00 sati

 

Kandidati I. grupa: prezimena s početnim slovom  A – K

                II.grupa: prezimena s početnim slovom  L –  P          

                III. grupa: prezimena s početnim slovom R – Z

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja zakonskih propisa objavljenih kao izvori za testiranje na stranicama Državnog arhiva u Splitu zajedno s natječajem.

IZVORI IZ KOJIH ĆE SE PROVESTI PISANO TESTIRANJE KANDIDATA (docx)

 

Kandidati koji pristupe testiranju prethodno su dužni predočiti na uvid osobnu iskaznicu.

 

Usmeni dio testiranja održat će se od 15. do 17. studenog 2023., a točan termin će kandidati dobiti nakon pisanog testiranja.

 

Javni natječaj za prijam zaposlenika(pdf)

 


Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Državni arhiv u Splitu objavljuje

 

OBAVIJEST

o ishodu javnog poziva za zapošljavanje pripravnika

 arhivski tehničar – pripravnik (m/ž), 1 izvršitelj na na određeno vrijeme (12 mjeseci), s punim radnim vremenom.

 

Državni arhiv u Splitu je dana 21. rujna 2023. na mrežnoj stranici DAST-a i na Burzi rada objavio javni poziv za prijam pripravnika na radnom mjestu arhivski tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj/ica u Odjelu za informacijsko-dokumentacijske poslove.

Na prijedlog Komisije za provedbu javnog poziva, nakon obavljenih razgovora s kandidatima čije su prijave bile pravodobne i potpune te su zadovoljile formalne uvjete natječaja, ravnateljica Državnog arhiva u Splitu donijela je odluku o odabiru kandidatkinje:

 • Samanta Samardžić, SSS, gimnazija.

 

Zahtjev za zapošljavanje odabrane kandidatkinje ocijenjen je pozitivno od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATKINJE (PRIPRAVNIŠTVO)


Javni poziv za zapošljavanje pripravnika (pdf) 

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA (m/ž)

za radno mjesto:

 • ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS, 1 izvrištelj/ica, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno radno vrijeme u Odjelu za informacijsko-dokumentacijske poslove Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz mogućnost polaganja stručnog ispita iz arhivske struke
  SKRAĆENI OPIS POSLOVA:
 • rad na popisivanju, tehničkom opremanju i označavanju arhivskoga gradiva, manipulativni poslovi na pripremi arhivskoga gradiva za korištenje, prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u knjižnici i čitaonici Arhiva

UVJETI:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje;
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i sljedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2023. godinu: biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

U prijavi na Poziv potrebno je navesti:
podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte

 

 • Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na Poziv potrebno je priložiti sljedeće preslike dokumentacije kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete poziva:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili e-zapis iz knjige državljana)
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku završne svjedodžbe)
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak ((izvornik, ne stariji od 6 mjeseci ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o nezaposlenosti (potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Na javnom pozivu mogu ravnopravno sudjelovati i biti izabrani kandidati muškog i ženskog spola.
Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na Poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na Poziv dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave na Poziv s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog poziva na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom „Poziv za zapošljavanje pripravnika“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete poziva ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni poziv. Odabir kandidata (m/ž) izvršit će se nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž).
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na web stranici DAST-a.

Skip to content