Djelatnost

Državni arhiv u Splitu skrbi za arhivsko i dokumentarno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, ustanova i  poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji, pojedinaca, skrbi i za privatno arhivsko gradivo.

Arhiv je nadležan za arhivsko gradivo nastalo na području djelovanja Državnog arhiva u Splitu, bez obzira gdje je pohranjeno.

Zadaci Državnog arhiva u Splitu

 • provodi mjere zaštite arhivskog gradiva u DAST-u i brine za njegovu sigurnost;
 • sređuje, popisuje i objavljuje arhivsko gradivo te ga daje na korištenje;
 • obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva koje se nalazi izvan DAST-a i određuje mjere njegove zaštite te izdaje suglasnost na Pravilnike o zaštiti i obradi arhivskoga i dokumentarnoga gradiva i odobrenja na Posebne popise;
 • provodi neposredan nadzor nad arhivskim gradivom DAST-a i drugih imatelja arhivskog gradiva izvan sustava državnih arhiva;
 • preuzima javno arhivsko gradivo;
 • prikuplja privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom;
 • obavlja sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskog gradiva te restauratorske i konzervatorske poslove u svezi s arhivskim gradivom;
 • daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerene preslike na zahtjev korisnika;
 • izrađuje i objavljuje obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke;
 • organizira predavanja za studente i učenike, seminare, radionice i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja za zaposlenike u pismohranama;
 •  priređuje izložbe i predavanja te provodi druge oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost;
 •  surađuje s drugim arhivima, kulturnim, znanstvenim i srodnim ustanovama te ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada na području arhivistike i srodnih disciplina;
 • organizira stručne skupove i sudjeluje u ostvarenju stručnih i znanstvenih projekata drugih ustanova;
 • obavlja  druge poslove koji služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, a koje se u manjem opsegu obavljaju uz te djelatnosti.

 

Područje nadležnosti

Područje nadležnosti Državnoga arhiva u Splitu proteže se na 15 gradova i 40 općina Splitsko-dalmatinske županije. Danas je pod njegovim nadzorom više od 42000 d/m arhivskoga i dokumentarnoga gradiva, a u samome Arhivu čuva se preko 700 fondova i zbirki, ukupno cca 7000 d/m arhivskoga gradiva.

Skip to content