Ustroj

Odjel za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva je prema svojoj funkciji središnjica ili srce svakog arhiva. Svoju službu obavlja temeljem zakona na sljedeći način:
Sređuje, popisuje, objavljuje i daje na korištenje arhivsko gradivo.

Poštujući načela struke, izrađuje i objavljuje obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke.

Upisuje, ažurira podatke i skrbi za Opći inventar (našastar) arhivskoga gradiva, upisnik svih arhivskih fondova i zbirki u Arhivu.

Određuje mjere zaštite i zaštitnog snimanja arhivskoga gradiva u arhivu i brine za njegovu sigurnost u spremištima.

Samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama priređuje izložbe, predavanja i druge oblike kulturne i prosvjetne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost.

Odjel skrbi o 7000 d/m arhivskoga gradiva koje je, temeljem stručne klasifikacije, do sada razdijeljeno na više od 700 arhivskih fondova i zbirki.
Arhivski fond je organska cjelina koju je radom i djelovanjem stvorio pojedinac, obitelj ili pravna osoba.
Zbirka je skup dokumenata formiran na temelju zajedničkih značajki (prema sadržaju, vrsti ili prema sakupljačkim interesima pojedinca) bez obzira na provenijenciju.

Arhivsko gradivo u Državnom arhivu u Splitu sadrži podatke koji se odnose na šire područje Splita i Dalmacije za razdoblje od 14. do 20. stoljeća i važan je izvor za sve vrste povijesnih multidisciplinarnih istraživanja.
Gradivo je na hrvatskom, talijanskom, francuskom, njemačkom i latinskom jeziku, pisano većinom latinicom, ponešto goticom i bosančicom (bosanica, hrvatska ćirilica).

Posebni odsjeci ovog Odjela su:

Odsjek za arhivsko gradivo do 1945.

Odsjek za arhivsko gradivo nakon 1945.

Odsjek za arhivsko gradivo Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju i

Odsjek za filmsko i nekonvencionalno arhivsko gradivo (filmski i audio zapisi).

Kontakt:
Maja Kovačević Kuzmanić, viša arhivistica, voditeljica odjela
tel. 021/684-637
e-mail: maja@das.hr
Odsjek za filmsko i nekonvencionalno arhivsko gradivo, tel. 021/684-632

Odjel za zaštitu arhivskoga i dokumentarnoga gradiva izvan arhiva, provodi svoju nadležnost na području Splitsko – dalmatinske županije te predstavlja vezu između Državnog arhiva u Splitu i stvaratelja/imatelja arhivskoga gradiva.
Djelatnost Odjela je davanje pomoći stvarateljima/imateljima arhivskoga i dokumentarnoga gradiva pri upravljanju gradivom (koje nastaje njihovim djelovanjem) i nadzor nad radom stvaratelja kako bi gradivo bilo sačuvano i zaštićeno od nestanka, oštećenja ili uništenja.

Osnovni zadaci su nadzor, evidentiranje, vrednovanje, odabiranje, izlučivanje i preuzimanje gradiva.

Djelatnosti koje se odnose na zaštitu i skrb:

• Izrada i vođenje evidencija o stvarateljima i imateljima arhivskoga i dokumentarnoga gradiva izvan arhiva temeljem Pravilnika o vođenju evidencija u arhivima (NN 90/02) prema značenju gradiva nastalog njihovim radom, a u svrhu dokumentiranja funkcija i djelatnosti koje obavljaju.

• Vrednovanje stvaratelja određivanjem važnosti koju ima stvaratelj i njegova djelatnost. Odjel izrađuje kategorizaciju stvaratelja temeljem Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva izvan arhiva (NN 90/02) na području svoje nadležnosti tako da stvaratelju dodjeljuje status I, II. ili III. kategorije. Kategorizacija stvaratelja je temelj za vrednovanje gradiva nastalo radom stvaratelja, osnova je za obavljanje primarnih postupaka vezanih uz zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva. Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/02) te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 18. ožujka 2010., u Narodnim novinama br.68/2010 je objavljena Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Splitu.

• Stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima arhivskoga i dokumentarnoga gradiva (redoviti/izvanredni) te određivanje mjera njegove zaštite temeljem čl. 41. i 43. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), a ujedno i nadziranje provedbe naloženih mjera. Redovni nadzor se obavlja prema planu nadzora, a izvanredni prema potrebama (oštećenje gradiva, uništenje, nestanak, preseljenje, reorganizacija i sl.). Svrha nadzora je fizička zaštita i zaštita sređenosti gradiva. Fizička zaštita se odnosi na zaštitu od štetnih utjecaja, a zaštita sređenosti na izradu popisa, preglednost, opis, fizičku dostupnost, vođenje evidencija gradiva.

• Postupak vrednovanja omogućuje čuvanje i skrb o najvažnijem gradivu koje nastaje u društvu. Svrha je sačuvati gradivo koje sadrži informacije o vremenu, događajima, ljudima, mjestima i slično, a održavaju sliku navedenog.

• Odabiranje je postupak izdvajanja arhivskoga gradiva za trajno čuvanje, podrazumijeva da stvaratelji imaju izrađen poseban popis s rokovima čuvanja.

• Izlučivanje gradiva je postupak kojim se iz cjeline zapisa izdvaja gradivo čiji su rokovi čuvanja istekli. ali i ne postoji nikakva potreba da se ono i dalje čuva. Na taj način se izlučuje nepotrebno gradivo sukladno provedbenim propisima.

• Preuzimanje arhivskoga gradiva se obavlja sukladno Pravilniku o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02). U suradnji sa stvarateljem, Odjel preuzima gradivo nakon provedenog odabiranja i izlučivanja (u izvorniku, sređeno i tehnički opremljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdoblje).

• Odjel, u suradnji s drugim odjelima organizira tečajeve za djelatnike za djelatnike u pismohrani i za odgovorne osobe stvaratelja/imatelja.

Kontakt:
Ivan Trogrlić, viši arhivist, voditelj odjela
tel. 021/684-636
e-mail: ivan.trogrlic@das.hr

Odjel za informacijsko-dokumentacijske poslove, popularnoga  naziva INDOK, ustrojstvena je jedinica koja ima zadaću prikupljati, objedinjavati i sistematizirati dokumentaciju o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Državnom arhivu u Splitu.

U Odjelu su sljedeći odsjeci:
Odsjek za informacije i korisničku službu
Odsjek za dokumentaciju
Odsjek za informatičku podršku
Knjižnica i čitaonica

Odsjek za informacije i korisničku službu korisnicima daje informacije o arhivskim fondovima i zbirkama i podacima koje sadrže, obavijesti o arhivskom gradivu koje se nalazi kod drugih stvaratelja i imatelja.
Vodi komunikaciju s javnošću, promidžbu i izdavačku djelatnost arhiva.

Služba za korisnike zaprima i rješava zahtjeve građana i pravnih osoba, daje potvrde o zatraženim podacima iz arhivskoga gradiva i ovjerene preslike originalnih dokumenata koje arhiv čuva.

Stranka ispunjava zahtjev prema tome što traži:

Zahtjev – radni odnosi

Zahtjev – školovanje

Zahtjev – matični podaci

Zahtjev – katastarski podaci

Zahtjev – općenito (ostalo)

Zahtjev se može predati osobno (tajništvo-ured administracije), e-mailom (administracija@das.hr), poštom (Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split) ili faxom (021/344-206).

Odsjek za dokumentaciju vodi obvezne evidencije: dosjee arhivskih fondova i zbirki, Knjigu primljenog arhivskoga gradiva (Knjiga akvizicije), Knjigu pohranjenog arhivskoga gradiva (Knjiga depozita) i druge evidencije.

Odsjek za informatičku podršku je zadužen za održavanje računalne opreme, lokalne računalne mreže i davanje informatičke podrške.

Knjižnica i čitaonica služe korisnicima koji žele osobno izvršiti uvid u arhivsko gradivo (vidi Korištenje gradiva).

Kontakt:
Vesna Rimac, viša arhivistica, voditeljica odjela
tel. 021/684-638
e-mail: vesna@das.hr
Služba za korisnike: tel. 021/684-640
Čitaonica: tel. 021/684-954

Odjel za restauraciju, konzervaciju i zaštitu gradiva Državnog arhiva u Splitu utemeljen je 1962. Radionica je specijalizirana za restauriranje i konzerviranje zapisa na papiru, pergameni i koži. Osim arhivskih dokumenata, u radionici se restauriraju knjige (rukopisne knjige, inkunabule, stare i novije tiskane knjige), iluminirani i orijentalni rukopisi, isprave na pergameni, novine, nacrti, plakati, zemljovidi, te umjetnine izrađene na papirnatom nosiocu različitim tehnikama.
Temeljni princip restauracije i konzervacije oštećenog gradiva na papiru, pergameni i koži jednak kao i kod drugih predmeta kulturne baštine, znači prije svega usmjerenost ka poštovanju i što boljem očuvanju izvornosti samog predmeta na kojem se radi.

Konzervator-restaurator papira mora poznavati osnovne tehnologije izrade papira, temeljne uzroke propadanja papirnatog nosioca kulturne baštine. Provođenje zaštitnih mjera u cilju sprječavanja uništavanja ili oštećivanja arhivskog gradiva najučinkovitiji je oblik zaštite.
Izbor metode restauracije i konzervacije ovisi o vrijednosti arhivskoga gradiva, uzroku i stupnju oštećenja, kvaliteti papira i uporabljenog pisanog materijala (boja, tinta, tuš…). Konzervator-restaurator mora pristupiti svakom oštećenom kulturnom dobru na drugačiji način, imajući na umu povijesnu i umjetničku vrijednost arhivskoga gradiva.

Odjel radi na zahtjevnim oštećenjima klasičnom ili suvremenom metodom restauracije, koristeći se odgovarajućim papirima ručne izrade, pamučnim koncem, škrobnim i ostalim prirodnim ljepilima. Osim za potrebe Državnog arhiva u Splitu konzervira se i restaurira gradivo ostalih imatelja pisane baštine. Vrlo je važno poznavanje suvremene teorije i prakse konzerviranja i restauriranja, konzervatorske etike te osnove znanstvenog ispitivanja arhivskoga gradiva i pisane baštine.

Kontakt:
Nikolina Cvitanović, konzervatorica – restauratorica, voditeljica odjela
tel. 021/684-955
e-mail: nikolina@das.hr

Odjel za opće poslove:

Tajništvo i administracija:
tel. 021/348-914
e-mail: administracija@das.hr
Odsjek za financijsko-knjigovodstvene poslove:
tel. 021/684-635
e-mail: ana@das.hr
Odsjek za tehničke poslove

Ravnateljica:

Bruna Horović Vuković, prof., arhivska savjetnica

tel. 021/684-641

Skip to content