Obavijesna pomagala

HR-DAST-1 Splitska općina (pdf)

HR-DAST-2  Providur Klisa i HR-DAST-3 Mjesno starješinstvo Klis (pdf)

HR-DAST-4 UPRAVA DALMATINSKIH RUDNIKA U ZADRU (pdf)

HR-DAST-10  Lučka kapetanija II. reda Omiš (pdf)

HR-DAST-11  Lučka kapetanija I. reda Split (pdf)

HR-DAST-12  C. K. Lučko-zdravstveno izloženstvo Komiža (pdf)

HR-DAST-13  Lučki ured Krilo 1907.-1945. (pdf)

HR-DAST-14  Ispostava banske vlasti (pdf)

HR-DAST-15  Financijska kontrola Split (pdf)

HR-DAST-16 Direkcija pomorskog saobraćaja (pdf)

HR-DAST-17 Kotarska oblast Split (Sresko načelstvo Split) 1919. – 1941.

HR-DAST-18  Tržno povjereništvo (pdf)

HR-DAST-21  Oblasni narodni odbor Dalmacije (pdf)

HR-DAST-22 Jugoslavenski zbjeg u Italiji (pdf)

HR-DAST-23 Zbjeg u Egiptu (pdf)

HR-DAST-29  Velika župa Cetina (pdf)

HR-DAST-30  Namjesništvo za Dalmaciju (pdf)

HR-DAST-35  Narodni odbor grada Splita, serija Građevinske dozvole (pdf)

HR-DAST-40  Direkcija pomorske plovidbe Split (pdf)

HR-DAST-41 Lučka kapetanija Split

HR-DAST-43  Prvostupanjski sud u Splitu 1798.-1806. (pdf)

HR-DAST-44  Okružni kao trgovački sud u Splitu (pdf)

HR-DAST-47  Kotarski Sud Sinj (pdf)

HR-DAST-57  Klasična gimnazija Split (pdf)

HR-DAST-58  I. gimnazija Split (pdf)

HR-DAST-61  Muška građanska škola u Splitu (pdf)

HR-DAST-64 Zbirka kataloga Obrtne škole u Splitu 1890-1947(pdf)

HR-DAST-67  Ženska obrtno domaćinska škola Split (pdf)

HR-DAST-69  Škola za bolničarke Split (pdf)

HR-DAST-70  Tehnički školski centar Split (pdf)

HR-DAST-71  Trgovinski školski centar Split (pdf)

HR-DAST-72  Škola učenika u privredi Mate Golem (pdf)

HR-DAST-85 Analitički inventar Marjan film (pdf)

HR-DAST-87  Javna dobrotvornost (pdf)

HR-DAST-91  Trgovačko-obrtnička komora Split (pdf)

HR-DAST-94  Obitelj Morpurgo (pdf)

HR-DAST-116 Zajednica osiguranja Croatia, filijala Split (pdf)

HR-DAST-119  Urbanistički zavod Dalmacije – Split (pdf)

HR-DAST-119 URBS arhivski popis serije LOKACIJSKE DOZVOLE (pdf)

HR-DAST-123  Uprava pomorstva Split (pdf)

HR-DAST-130  Skupština općine Solin (pdf)

HR-DAST-138  Javnobilježnička komora (pdf)

HR-DAST-139  Jugoslavensko učiteljsko udruženje Split (pdf)

HR-DAST-140  Zadruga akademičara (pdf)

HR-DAST-149  Bratovštine u Splitu (pdf)

HR-DAST-151  Židovska općina Split (pdf)

HR-DAST-152  Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju – Dalmacija (xls)

HR-DAST-152  Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju – Istra (pdf)

HR-DAST-170 Osobni fond Dragutin Hirc (pdf)

HR-DAST-179 Zbirka matičnih knjiga (pdf)

HR-DAST-191-1 Zbirka planova inženjerijske direkcije u Puli(pdf)

HR-DAST-193 Zbirka fotografija – analitički inventar (pdf)

HR-DAST-196  Zbirka plakata (pdf)

HR-DAST-199 Sresko načelstvo Hvar (pdf)

HR-DAST-200  Nadzorništvo škola u Splitu (pdf)

HR-DAST-208 Gradska komisija za ratnu štetu Split – serija Ratna šteta – MNO Split (xlsx)

HR-DAST-208 Gradska komisija za ratnu štetu Split – serija Ratna šteta ostali mjesni odbori (xlsx)

HR-DAST-208 Gradska komisija za ratnu štetu Split – serija Ratna šteta na moru (Trogir) (xlsx)

HR-DAST-208 Gradska komisija za ratnu štetu Split – serija Lišenje života ostali mjesni odbori (xlsx)

HR-DAST-210 Kotarski sud Stari Grad, serija Agrarne prijave (pdf)

HR-DAST-213  Okružni privredni sud Split (pdf)

HR-DAST-215  Odvjetnička pisarnica Mužić Ivan (pdf)

HR-DAST-218  Lučki ured Kaštela (pdf)

HR-DAST-247  Pučka škola Rupotine – Solin (pdf)

HR-DAST-258  Muzej narodne revolucije Split (pdf)

HR-DAST-260  Državni arhiv u Splitu, serija fotografije (pdf)

HR-DAST-260  Državni arhiv u Splitu, serija pečata, žigova i štambilja DAST-a (pdf)

HR-DAST-260  Državni arhiv u Splitu (pdf)

HR-DAST-260 Državni arhiv u Splitu, serija plakata Arhiv(i) (pdf)

HR-DAST-262  Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije – Split (pdf)

HR-DAST-274  Hipotekarni ured Split (pdf)

HR-DAST-301 Seljačka radnička zadruga Gradina (pdf)

HR-DAST-317  Opća poljoprivredna zadruga Split

HR-DAST-318  Poljoprivredna zadruga Vinišće

HR-DAST-320  Lučka kapetanija II. reda Trogir (pdf)

HR-DAST-329  Gospodarska štedionica Split (pdf)

HR-DAST-330  Pučka štedionica Split

HR-DAST-335  Predionica i tvornica konca Dalmatinka – Sinj (pdf)

HR-DAST-338  Trgovačko poduzeće Galeb-Hvar (pdf)

HR-DAST-367  Profesorsko društvo – Split (pdf)

HR-DAST-369  Plivački klub Hvar (pdf)

HR-DAST-370  Fond za razvijanje i njegovanje tekovina revolucije (pdf)

HR-DAST-373  Mate Ivčević,tisak (pdf)

HR-DAST-373  Mate Ivčević (pdf)

HR-DAST-376 Obiteljski fond Michieli – Vitturi (pdf)

HR-DAST-379  Obitelj Slade-Šilović (pdf)

HR-DAST-384, Zavod za gospodarenje gradom Splitom – dio projektne dokumentacije (pdf)

HR-DAST-384 Zavod za gospodarenje gradom Splitom – Registar elaborata (pdf)

HR-DAST-384 Zavod za gospodarenje gradom Splitom – Registar elaborata – grijanje i hlađenje inv. program pos. prostori (pdf)

HR-DAST-384 Zavod za gospodarenje gradom Splitom – serija Investicijska tehnička dokumentacija i građevinske dozvole(pdf)

HR-DAST-385 Sresko načelstvo Knin (pdf)

HR-DAST-386 Sresko načelstvo Makarska (pdf)

HR-DAST-409 SUP za Dalmaciju – analitički popis (pdf) 

HR-DAST-467  Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Solin (pdf)

HR-DAST-494  Koordinacioni odbor društvenopolitičkih organizacija  Dalmacije za njegovanje revolucionarnih tradicija-Split (pdf)

HR-DAST-506  Zbirka tiskovina (pdf)

HR-DAST-507 Zbirka zvučnih zapisa (pdf)

HR-DAST-526.1 Osobni fond Vicka Krstulovića – serija fotografija

HR-DAST-528 i 529 Skupština općine Sinj, UDU Ispostava Sinj (pdf)

HR-DAST-528 i 648 Općina Sinj(pdf)

HR-DAST-532  Prvostupanjski sud u Splitu 1806.-1813. (pdf)

HR-DAST-533  Prvostupanjski sud u Splitu,Okružni sud  1814.-1918. (pdf)

HR-DAST-550  Lučko zastupništvo Komiža (pdf)

HR-DAST-552  Narodni odbor općine Split, serija Građevinske dozvole (pdf)

HR-DAST-553 Narodni odbor općine Solin (pdf)

HR-DAST-562  Pomirbeni sud u Splitu (pdf)

HR-DAST-582  Okružni sud u Splitu (pdf)

HR-DAST-584  Kvestura Zadar (pdf)

HR-DAST-591  Melioracija Split (pdf)

HR-DAST-593  Kotarski sud Hvar, serija Agrarne prijave (pdf)

HR-DAST-599  Prefektura Split (pdf)

HR-DAST-600  Prefektura Zadar (pdf)

HR-DAST-601  Ratni vojni sud u Šibeniku (pdf)

HR-DAST-602  Specijalni sud za Dalmaciju (pdf)

HR-DAST-619 Gradsko kazalište lutaka, analitički inventar (pdf)

HR-DAST-622  C.K. lučko-zdravstveno odaslanstvo Makarska (pdf)

HR-DAST-629  Okružni pomorski ured Trogir Kraljevine Italije (pdf)

HR-DAST-630  Josip Duplančić (pdf)

HR-DAST-631  Lučko poglavarstvo Trogir NDH (pdf)

HR-DAST-635  Lučka kapetanija Trogir (pdf)

HR-DAST-636  Gradska štedionica u Splitu (pdf)

HR-DAST-638  Bračko-amerikanska banka d. d. – Supetar (pdf)

HR-DAST-639  Prva pučka dalmatinska banka (pdf)

HR-DAST-640  Splitska trgovačka banka (pdf)

HR-DAST-641  Srpska banka d. d. – Ispostava Split (pdf)

HR-DAST-642  Jadranska banka d. d. – Ispostava Split (pdf)

HR-DAST-643  Dalmatinska eskomptna banka – ispostava Split (pdf)

HR-DAST-644  Narodna banka F. N. R. J. – Ispostava Split (pdf)

HR-DAST-645  Gimnazija Ćiro Gamulin (pdf)

HR-DAST-646  COUO u građevinarstvu i industriji građevinarstva Ćiro Gamulin (pdf)

HR-DAST-646  Centar OUO u građevinarstvu i ind.građ.materijala Ćiro Gamulin (pdf)

HR-DAST-647  COUO u matematičko-informatičkoj djelatnosti Split (pdf)

HR-DAST-647  Centar OUO u matematičko-informatičkoj djelatnosti MIOC, Split (pdf)

HR-DAST-650  Salona Inex d.o.o. Solin (pdf)

HR-DAST-651  Pučko otvoreno učilište Salona – Solin, 2002.-2009. (pdf)

HR-DAST-652  Umjetnička gimnazija Ars Animae (pdf)

HR-DAST-653  Gimnazija Futura Aetas Nostra Est (pdf)

HR-DAST-654  Centar za odgoj i usmj.obraz. u brodograđevnoj industriji, Split (pdf)

HR-DAST-655  Centar za obraz. u djelatnosti kulture i obraz. Natko Nodilo, Split (pdf)

HR-DAST-656  Tehnička srednja građevinska škola Split (pdf)

HR-DAST-657  Opća srednja škola u Splitu (pdf)

HR-DAST-658  COUO u građevinarstvu i ind.građ.materijala Ć. Gamulin, OOUR Srednje obrazovanje (pdf)

HR-DAST-659  Tehnički školski centar Mirko Dumanić, Split (pdf)

HR-DAST-660  Tehnička škola Nikola Tesla, Split (pdf)

HR-DAST-661  Škola za VKV radnike (pdf)

HR-DAST-662  Škola učenika u privredi Branko Duplančić, Split (pdf)

HR-DAST-663  Tehnički školski centar Split (pdf)

HR-DAST-664  COUO u metalskoj, elektro, drvo-prerađivačkoj i prometnoj djelatnosti, Split (pdf)

HR-DAST-670  Škola za građevinske radnike (pdf)

HR-DAST-671  Osnovna škola u Mravincima (pdf)

HR-DAST-672  Ladislav Schimak (pdf)

HR-DAST-673 Pomorska škola Split (xlsx)

HR-DAST-674  Industrijska škola Split (pdf)

HR-DAST-675 Prometna škola Split (xlsx)

HR-DAST-676 Župni ured Škrip (pdf)

HR-DAST-679 Narodni odbor općine Vrgorac (xlsx)

HR-DAST-680 Skupština općine Vrgorac (xlsx)

HR-DAST-681 Općina Vrgorac (xlsx)

HR-DAST-682  Europski pokret Split (pdf)

HR-DAST-683 OP Slavko Radica

HR-DAST-684  Zbirka Dinko Kovačić (pdf)

HR-DAST-685.1 Zbirka Anatolija Kudrjavceva – serija fotografija

HR-DAST-686  Škola za osnovno opće obrazovanje (pdf)

HR-DAST-687 Jezično-informatička gimnazija Leonardo da Vinci (pdf)

HR-DAST-688 Zdravstvena škola Split

HR-DAST-689 Četvrti pomorski obalni sektor Mornarice NOVJ

HR-DAST-690 Škola likovnih umjetnosti

HR-DAST-691 Glazbena škola Josipa Hatzea – Split (pdf)

HR-DAST-692 SŠ BRAĆA RADIĆ KAŠTEL ŠTAFILIĆ (pdf)

HR-DAST-693 Općinski sud (Kotarski sud) u Splitu_parnice 1945.-1975. (pdf)

HR-DAST-693 Općinski sud (Kotarski sud) u Splitu- izvanparnični spisi 1945.-1975. (pdf)

HR-DAST-694 Analitički inventar Zbirke Katunarić (pdf)

HR-DAST-696 Srednja škola Jure Kaštelan Omiš – PrP (pdf)

HR-DAST-697 Carinska uprava – Split (xlsx)

HR-DAST-698 Osobni fond Kruno Prijatelj (pdf)

HR-DAST-699 Narodni odbor općine Kaštela (pdf)

HR-DAST-700 Skupština općine Kaštela (docx)

HR-DAST-701 Uredništvo časopisa Književni Jadran (pdf)

HR-DAST-702 SSS Blaž Jurjev Trogiranin – Trogir (pdf)

HR-DAST-706  Zbirka geodetskih instrumenata (pdf)

 

 

Skip to content