Registar fondova i zbirki

Arhivsko gradivo čine zapisi ili dokumenti nastali djelovanjem pravnih ili fizičkih osoba u obavljanju njihove djelatnosti, a od trajnoga su značenja za kulturu, povijest i druge znanosti bez obzira na mjesto i vrijeme njihova nastanka. Zapisi i dokumenti su spisi, isprave, pomoćne uredske knjige, kartoteke, karte, nacrti, crteži, plakati, tiskovnice, slikopisi, filmovi i videozapisi, zvučni zapisi, mikrooblici, datoteke i strojno čitljivi zapisi.
Arhivsko gradivo je javno ili privatno.

U Državnom arhivu u Splitu gradivo je organizirano po fondovima i zbirkama.
Fond je organska cjelina arhivskoga gradiva nastala djelovanjem pravne ili fizičke osobe.
Zbirka je skup dokumenata nastala prema interesima skupljača ili prema zajedničkim karakteristikama dokumenata.

Fondovi i zbirke Državnoga arhiva u Splitu sadrže gradivo nastalo djelovanjem tijela državne uprave i pravosuđa, vojnih jedinica, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i drugih ustanova i gradivo nastalo djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji.

U Odjelu za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva arhivisti sređuju fondove i zbirke prema međunarodnim standardima. Svrha sređivanja je izrada inventara koji sadrže najvažnije informacije o gradivu. Korisnici ih mogu dobiti na uvid u čitaonici, a sve potrebne informacije o sređenom gradivu od arhivista odjela.

Klasifikacija arhivskih fondova i zbirki

A.  UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

B.  PRAVOSUĐE

C. VOJNE JEDINICE, USTANOVE I ORGANIZACIJE

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

J. VJERSKE USTANOVE

K. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

L. ZBIRKE IZVORNOGA ARHIVSKOGA GRADIVA

M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA

N. FILMSKI ZAPISI

O. ZVUČNI ZAPISI

SignaturaNazivOdDoKlasaTip
HR - DAST - 1Splitska općina 14941802A.1.2.4fond
HR - DAST - 2Providur Klisa16621797A.1.2.5fond
HR - DAST - 3Mjesno starješinstvo Klis16621797A.1.2.5fond
HR - DAST - 4Uprava dalmatinskih rudnika u Zadru18371920A.1.7.2fond
HR - DAST - 5Kotarsko poglavarstvo Split18721891A.1.7.4.fond
HR - DAST - 6Općina Bol18201918A.1.7.6fond
HR - DAST - 7Općina Komiža18161918A.1.7.6.fond
HR - DAST - 8Općina Vis19181943A.3.1.6.fond
HR - DAST - 9Kotarski narodni odbor Split19451952A.5.4.fond
HR - DAST - 10Lučka kapetanija II. reda Omiš19181943A.3.1.5.fond
HR - DAST - 11Lučka kapetanija I. reda Split18571944A.1.7.4.fond
HR - DAST - 12C.K. lučko-zdravstveno izloženstvo Komiža18831918A.1.7.6.fond
HR - DAST - 13Lučki ured Krilo19071945A.3.1.5.fond
HR - DAST - 14Ispostava banske vlasti Banovine Hrvatske19191941A.3.1.3fond
HR - DAST - 15Financijska kontrola Split19181945A.3.1.3.fond
HR - DAST - 16Direkcija pomorskog saobraćaja u Splitu19191941A.3.1.3fond
HR - DAST - 17Kotarska oblast Split (Sresko načelstvo)19251947A.3.1.4fond
HR - DAST - 18Tržno povjereništvo općine Split19311932A.3.1.6fond
HR - DAST - 19Javni bilježnici srednje Dalmacije16121944B.1.8.fond
HR - DAST - 20Francuski konzulat19221941A.3.1.1fond
HR - DAST - 21Oblasni narodni odbor Dalmacije19431952A.5.3.fond
HR - DAST - 22Jugoslavenski zbjeg u Italiji19431945A.4.1.fond
HR - DAST - 23Jugoslavenski zbjeg u Egiptu19441946A.4.1.fond
HR - DAST - 24Kotarski narodnooslobodilački odbor Brač - Šolta19431945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 25Kotarski narodnooslobodilački odbor Makarska19421945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 26Kotarski narodnooslobodilački odbor Vis19421945A.4.1.4fond
HR - DAST - 27Gradski narodnooslobodilački odbor Split19421945A.4.1.5.fond
HR - DAST - 28Općinski narodnooslobodilački odbor Komiža19421945A.4.1.6.fond
HR - DAST - 29Velika župa Cetina19411944A.4.2.3fond
HR - DAST - 30Namjesništvo za Dalmaciju19411943A.4.3.1.fond
HR - DAST - 31Narodni odbor kotara Brač19451955A.5.4fond
HR - DAST - 32Narodni odbor kotara Makarska19451962A.5.4.fond
HR - DAST - 33Narodni odbor kotara Sinj19451955A.5.4.fond
HR - DAST - 34Narodni odbor kotara Split19521967A.5.4fond
HR - DAST - 35Narodni odbor grada Splita19441955A.5.5fond
HR - DAST - 36Okružna komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača srednje Dalmacije Split19421946A.5.3.fond
HR - DAST - 37Narodni odbor općine Brač19551962A.5.6.fond
HR - DAST - 38"Čuvar" d. d. u stečaju Split19682000G.2.10.fond
HR - DAST - 39Narodni odbor općine Sinj19551962A.5.6.fond
HR - DAST - 40Direkcija pomorske plovidbe19451952A.5.2fond
HR - DAST - 41Lučka kapetanija Split19451965A.5.5.fond
HR - DAST - 42Uprava državnih zgrada Split19471954A.5.5.fond
HR - DAST - 43Prvostupanjski sud u Splitu17981806B.1.3.fond
HR - DAST - 44Okružni privredni sud u Splitu (kao trgovački)18631945B.1.4.fond
HR - DAST - 45Kotarski sud Imotski17971940B.2.3.fond
HR - DAST - 46Kotarski sud Omiš18251918B.2.3.fond
HR - DAST - 47Kotarski sud Sinj18201945B.2.3.fond
HR - DAST - 48Kotarski sud Supetar18201945B.2.3.fond
HR - DAST - 49Kotarski sud Trogir17991938B.2.3.fond
HR - DAST - 50Kotarski sud Vis18291942B.2.3.fond
HR - DAST - 51Kotarski sud Vrgorac18741945B.2.3.fond
HR - DAST - 52Odvjetnička pisarnica Tartalja dr. Ivo19191942B.3.9.fond
HR - DAST - 53Okružno javno tužilaštvo Split19471965B.5.7.fond
HR - DAST - 54Arbitražni sud Split19461954B.5.6fond
HR - DAST - 55Vojni sud 8. korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije19441945C.4.8.fond
HR - DAST - 56Partizanska gimnazija "Vladimir Nazor"19391948D.2.1.fond
HR - DAST - 57Klasična gimnazija Split18171951D.2.1.fond
HR - DAST - 58I gimnazija Split18521950D.2.1.fond
HR - DAST - 59Ženska realna gimnazija Split19181944D.2.1.fond
HR - DAST - 60Učiteljska škola Split19441964D.2.3.fond
HR - DAST - 61Muška građanska škola Split19401944D.2.4fond
HR - DAST - 62Ženska građanska škola Split18961944D.2.4.fond
HR - DAST - 63Gradska glazbena škola Split19281953D.2.3.fond
HR - DAST - 64Obrtna škola 18901948D.2.3.fond
HR - DAST - 65Stručna produžna škola19371947D.3.fond
HR - DAST - 66Obitelj Babić16851800K.2.fond
HR - DAST - 67Ženska obrtno - domaćinska škola Split19511960D.2.3fond
HR - DAST - 68Centar za stručno obrazovanje zadružnih kadrova glavnog saveza poljoprivrednih zadruga Narodne Republike Hrvatske19471966D.2.3.fond
HR - DAST - 69Škola za bolničarke Split19571965D.2.3.fond
HR - DAST - 70Tehnički školski centar Split19091974D.2.3.fond
HR - DAST - 71Trgovinski školski centar Split19571974D.2.3.fond
HR - DAST - 72Školski centar "Mate Golem"19471978D.2.3.fond
HR - DAST - 73Pučka škola Donje Selo18861910D.4.fond
HR - DAST - 74Osnovna / pučka škola Kaštel Novi18701949D.4.fond
HR - DAST - 75Građanska škola Makarska18771922D.2.4fond
HR - DAST - 76Univerzal - organizacija za građevinsko zanatstvo i opremu objekata Split19592001G.2.9.fond
HR - DAST - 77Pučka škola Milna18721920D.4.fond
HR - DAST - 78Pučka škola Omiš18721943D.4.fond
HR - DAST - 79Pučka škola Postira18721912D.4.fond
HR - DAST - 80Pučka škola Pučišća18831911D.4.fond
HR - DAST - 81Pučka ženska škola u Sinju19061928D.4.fond
HR - DAST - 82Osnovna / pučka škola "Veli Varoš"18781946D.4.fond
HR - DAST - 83Pučka škola Vrgorac18761900D.4fond
HR - DAST - 84Osnovna / pučka škola Zadvarje19061946D.4.fond
HR - DAST - 85Marjan film19681991E.1.6.fond
HR - DAST - 86Dom kulture Split19461962E.1.7.fond
HR - DAST - 87Javna dobrotvornost18181946F.4.6.fond
HR - DAST - 88Okružni ured zdravstvenog osiguranja radnika Split19221945A.3.1.3.fond
HR - DAST - 89Zavod za javno zdravstvo županije Splitsko - dalmatinske 19231994F.1.3.fond
HR - DAST - 90"Otpad" d. d. Split19581998G.2.10.fond
HR - DAST - 91Trgovačko - obrtnička komora Split18161944G.1.1.2fond
HR - DAST - 92Tvornica cementa "Dalmatia"19201943G.1.4.2.fond
HR - DAST - 93"Elektrodalmacija" poduzeće za distribuciju električne energije 19231961G.1.4.3.fond
HR - DAST - 94Obitelj Morpurgo16801948K.2.fond
HR - DAST - 95Poduzeće poštanskog, telegrafskog i telefonskog saobraćaja Split18901963G.1.8.fond
HR - DAST - 96Poljoprivredna zadruga "Nerežišće"18741956G.1.1.3.fond
HR - DAST - 97Jugoslavenska banka za vanjsku trgovinu 19421964G.2.2.1.fond
HR - DAST - 98Turistički savez srednje Dalmacije19531955G.2.1.2fond
HR - DAST - 99Jadranski sajam Split19541958G.2.1.2.fond
HR - DAST - 100Poslovno udruženje "Stočar"19641970G.2.1.2.fond
HR - DAST - 101"Gradnja" opće građevno poduzeće19471950G.2.7.fond
HR - DAST - 102Građevno poduzeće "Konstruktor19541964G.2.7.fond
HR - DAST - 103Pomorsko građevno poduzeće "Pomgrad"19471958G.2.7. fond
HR - DAST - 104Montažno proizvodno poduzeće "Metal"19571977G.2.7fond
HR - DAST - 105Oblasno poljoprivredno mašinsko poduzeće "Traktor"19481950G.2.3.1.fond
HR - DAST - 106Oblasno poljoprivredno poduzeće za otkup i nabavu stočne hrane "Dubrava"19491950G.2.3.1.fond
HR - DAST - 107Poljoprivredna stanica Kaštel Lukšić19551962G.2.3.1.fond
HR - DAST - 108Trgovačko poduzeće "Hermes"19721974G.2.5.fond
HR - DAST - 109Trgovačko poduzeće "Polet"19471954G.2.5fond
HR - DAST - 110Narodni magazin Split 19471951G.2.5.fond
HR - DAST - 111Gradsko privredno poduzeće "Komisionar"19491958G.2.5fond
HR - DAST - 112Privredno poduzeće "Ugostitelj"19481955G.2.6.fond
HR - DAST - 113Lučki pretovar i skladište19471969G.2.8.fond
HR - DAST - 114Poduzeće za promet robom "Jadranprom" Split19531974G.2.8.fond
HR - DAST - 115Trgovinsko transportni biro Split19711979G.2.8fond
HR - DAST - 116Zajednica osiguranja Croatia, filijala Split19501975G.2.2.3fond
HR - DAST - 117Sveučilišna tiskara d. d. Split19631996G.2.12.fond
HR - DAST - 118Oblasni odbor narodne fronte Dalmacije19451953H.2.2.3.fond
HR - DAST - 119Urbanistički zavod Dalmacije Split d. d. u stečaju19472002G.2.10.fond
HR - DAST - 120Gradski odbor Narodne fronte Hrvatske Split19471954H.2.2.6.fond
HR - DAST - 121Općinski odbor NF / SSRN Hrvatske Omiš19531960H.2.2.8.fond
HR - DAST - 122Obitelj Dominis18571961K.2. fond
HR - DAST - 123Uprava pomorstva 19451950A.5.2.fond
HR - DAST - 124Ugostiteljska komora kotara Zadar19521962G.2.1.1.fond
HR - DAST - 125Kotarski odbor sindikata Split19501964H.3.2.3.fond
HR - DAST - 126Općinsko sindikalno vijeće Split19451966H.3.2.6fond
HR - DAST - 127Općinsko sindikalno vijeće Kaštela19561963H.3.2.6.fond
HR - DAST - 128Općinsko sindikalno vijeće Omiš19551962H.3.2.6.fond
HR - DAST - 129Općinsko sindikalno vijeće Solin19471962H.3.2.6.fond
HR - DAST - 130Skupština općine Solin19861990A.5.4.fond
HR - DAST - 131Sindikalna podružnica kulturnih i prosvjetnih radnika oblasnog narodnog odbora Dalmacije19451957H.3.2.7.fond
HR - DAST - 132Sindikalna podružnica tvornice "Partizan"19511953H.3.2.7fond
HR - DAST - 133Zanatska komora kotara Šibenik19601962G.2.1.1.fond
HR - DAST - 134Kotarski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Split19461962H.2.6.5.fond
HR - DAST - 135Gradski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Split19491951H.2.6.6.fond
HR - DAST - 136Poljoprivredno - šumarska komora kotara Makarska19601962G.2.1.1.fond
HR - DAST - 137Odvjetnička komora Split18651946I.1.3.fond
HR - DAST - 138Javnobilježnička komora18951942I.1.3.fond
HR - DAST - 139Jugoslavensko učiteljsko udruženje Split19121941I.3.2.fond
HR - DAST - 140Zadruga akademičara iz Dalmacije u Pragu "Praha"19321938I.7.1fond
HR - DAST - 141Savez kulturno - prosvjetnih društava Dalmacije19481951I.3.1.fond
HR - DAST - 143Hrvatsko pjevačko društvo "Zvonimir"18851941I.4.fond
HR - DAST - 145Nogometni podsavez Split19451957I.5.1.fond
HR - DAST - 146Savez organizacija za fizičku kulturu kotara Split19561967I.5.1.fond
HR - DAST - 147Župni ured Bosiljina17051936J.1.5fond
HR - DAST - 148Župni ured Katedrala Split18621862J.1.5.fond
HR - DAST - 149Bratovštine u Splitu 16141943I.1.2.fond
HR - DAST - 151Židovska općina Split15531943J.5.fond
HR - DAST - 152Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju 18191981A.1.7.2.fond
HR - DAST - 153Kotarsko poglavarstvo Makarska18891918A.1.7.4.fond
HR - DAST - 154Kotarski komitet KPH Vrgorac19451945A.1.7.4.fond
HR - DAST - 156Obitelj Fanfogna - Garagnin13011901K.2.fond
HR - DAST - 157Obitelj Gojsalić17811891K.2.fond
HR - DAST - 158Obitelj Grimani19721972K.2.fond
HR - DAST - 159Obitelj Kačić - Miošić i Diana17811864K.2.fond
HR - DAST - 160Obitelj Ljubić19141942K.2.fond
HR - DAST - 161Obitelj Marchi i Martinis15011801K.2.fond
HR - DAST - 162Obitelj Scarneo18431885K.2.fond
HR - DAST - 163Obitelj Tomaseo14421912K.2.fond
HR - DAST - 164Obitelj Turketo19111928K.2.fond
HR - DAST - 165Obitelj Vladimirović17571838K.2.fond
HR - DAST - 166Obitelj Vučemilović17251881K.2.fond
HR - DAST - 167Osobni fond Bilan Jugoslav19401941K.3.fond
HR - DAST - 168Osobni fond Buzolić Josip18891929K.3.fond
HR - DAST - 169Osobni fond Dadić Andrija18741882K.3.fond
HR - DAST - 170Osobni fond Hirc Dragutin Adolf18811911K.3.fond
HR - DAST - 171Osobni fond Kisić Antun18931947K.3.fond
HR - DAST - 172Osobni fond Kovačić Ivan19571961K.3.fond
HR - DAST - 173Osobni fond Kuničić Petar19401940K.3.fond
HR - DAST - 174Obitelj Mardešić18911915K.2.fond
HR - DAST - 175Osobni fond Pavlinović Mihovil18531887K.3fond
HR - DAST - 176Osobni fond Siriščević Slavko19261963K.3.fond
HR - DAST - 177Osobni fond Šoulavy Jindrich Henrik19081936K.3.fond
HR - DAST - 178Osobni fond Tresić - Pavičić Ante18891949K.3.fond
HR - DAST - 179Zbirka matičnih knjiga15701948L.1.3.zbirka
HR - DAST - 180Zbirka oporuka14341905L.1.10.zbirka
HR - DAST - 181Jugoslavenska ujedinjena omladina i Jugoslavenska narodna obrana u Južnoj Americi - Jugoslavenska nacionalna i ujedinjena omladina19081965I.7.1.zbirka
HR - DAST - 182Poljički spomenici16511835L.2.fond
HR - DAST - 183Osobna zbirka Alfirević Stjepan19291944L.3.zbirka
HR - DAST - 184Osobna zbirka Franić Ante18491926L.3.zbirka
HR - DAST - 185Osobna zbirka Jakaša Milan16231882L.3.zbirka
HR - DAST - 186Osobna zbirka Jutronić Andro17091967L.3.zbirka
HR - DAST - 187Osobna zbirka Kaer Petar15002000L.3.zbirka
HR - DAST - 188Osobna zbirka Petrić Šime17441844L.3.zbirka
HR - DAST - 189Osobna zbirka Svarčić Andrija19071940L.3.zbirka
HR - DAST - 190Kartografska zbirka 18671947L.1.4.zbirka
HR - DAST - 191Zbirka planova i nacrta18011901L.1.5.zbirka
HR - DAST - 192Zbirka pečatnjaka18011990L.1.10.zbirka
HR - DAST - 193Zbirka fotografija19081965L.1.7. zbirka
HR - DAST - 194Zbirka memoarskoga gradiva19001982L.2.zbirka
HR - DAST - 195Zbirka dopunskih preslika arhivskog gradiva iz inozemnih arhiva19071945M.3.zbirka
HR - DAST - 196Zbirka plakata18781975L.1.9.zbirka
HR - DAST - 197Zbirka dopunskih preslika arhivskog gradiva iz arhiva i ustanova Republike Hrvatske15851957M.4.zbirka
HR - DAST - 198Pokrajinsko školsko vijeće u Zadru18751923A.1.7.2.fond
HR - DAST - 199Kotarska oblast Hvar (Sresko načelništvo)19231941A.3.1.4fond
HR - DAST - 200Nadzorništvo škola u Splitu19411943A.4.3.2.fond
HR - DAST - 201Uprava osnovnih škola u Splitu 18231870A.1.7.4fond
HR - DAST - 202Okružni narodnooslobodilački odbor biokovsko - neretvanski19431946A.4.1.3.fond
HR - DAST - 203Okružni narodnooslobodilački odbor srednje Dalmacije19431946A.4.1.3.fond
HR - DAST - 204Trgovinska komora kotara Makarska19551962G.2.1.1.fond
HR - DAST - 205Zadružni savez kotara Makarska19531962G.2.1.2fond
HR - DAST - 206Kotarski narodni odbor Trogir19471947A.5.4.fond
HR - DAST - 207Kotarska komisija za ratnu štetu Sinj19451947A.5.4.fond
HR - DAST - 208Gradska komisija za ratnu štetu Split19451945A.5.5.fond
HR - DAST - 209Državno tužilaštvo u Splitu19191944B.3.7.fond
HR - DAST - 210Kotarski sud Stari Grad18201945B.2.3.fond
HR - DAST - 211Invalidski sud Split19191943B.3.6.fond
HR - DAST - 212Nautička škola 18501879D.2.3.fond
HR - DAST - 213Okružni privredni sud Split19541975B.5.4.fond
HR - DAST - 214Okružni sud Split19461956B.5.2.fond
HR - DAST - 215Odvjetnička pisarnica Mužić Ivan19651972B.5.9.fond
HR - DAST - 216Odvjetnička pisarnica Stipčević Mirko 19501960B.5.9.fond
HR - DAST - 217Odvjetnička pisarnica Vukušić dr. Stjepan19231941B.3.9.fond
HR - DAST - 218Lučki ured Kaštela19441945A.4.3.5fond
HR - DAST - 219Vojna pošta 441619541991C.7.1.fond
HR - DAST - 220Zajednica za financiranje osnovnog obrazovanja općine Split19671974A.5.4.fond
HR - DAST - 221Samoupravna interesna zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja općine Split19741990A.5.4.fond
HR - DAST - 222Samoupravna interesna zajednica u oblasti kulture općine Split19741990A.5.4.fond
HR - DAST - 223Samoupravna interesna zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Split19741990A.5.4.fond
HR - DAST - 224Radna zajednica - Zajedničke stručne službe samoupravnih interesnih zajednica odgoja i osnovnog obrazovanja, samoupravnih interesnih zajednica u oblasti kulture i samoupravnih interesnih zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Split 19741990A.5.4.fond
HR - DAST - 225Samoupravna interesna zajednica usmjerenog obrazovanja 19741990A.5.4.fond
HR - DAST - 226Samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja u gimnazijama19751977A.5.4.fond
HR - DAST - 227Mjesno školsko vijeće Bol18441918A.1.7.6.fond
HR - DAST - 228Gimnazija "Marko Marulić"19611979D.2.1.fond
HR - DAST - 229Gimnazija "Vladimir Nazor"19441979D.2.1.fond
HR - DAST - 230Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača srednjedalmatinskog otočja19441946A.5.3.fond
HR - DAST - 231Srednja tehnička škola "Nikola Tesla"19261965D.2.3.fond
HR - DAST - 232Industrijska škola Split19451961D.2.3.fond
HR - DAST - 233Centar za odgoj i obrazovanje u kemijsko - prehrambenoj, poljoprivredno - šumarskoj i zanatskoj djelatnosti 19781981D.2.3.fond
HR - DAST - 234Škola učenika u privredi Kaštel Novi19501953D.2.3.fond
HR - DAST - 235Škola učenika u privredi "Mirko Drašković - Mrki"19561974D.2.3fond
HR - DAST - 236Škola učenika u privredi "Prvoborac"19471952D.2.3.fond
HR - DAST - 237Škola učenika u privredi "Vojno građevinsko poduzeće - Ivan Lučić Lavčević"19491952D.2.3.fond
HR - DAST - 238Škola učenika u privredi "Elektrodalmacija"19481951D.2.3.fond
HR - DAST - 239Škola učenika u privredi "Ložionica Jugoslavenske državne željeznice" 19481951D.2.3.fond
HR - DAST - 241Kemijska škola za praktičnu obuku "Anton Bonacin"19641978D.2.3.fond
HR - DAST - 242Radnički tehnikum "Vicko Krstulović"19481950D.2.3.fond
HR - DAST - 243Pomoćna narodna škola 19521958D.4.fond
HR - DAST - 244Pučka škola Bobovišće18721918D.4.fond
HR - DAST - 245Osnovna / Pučka škola Bol18461952D.4.fond
HR - DAST - 246Osnovna škola Podstrana19611962D.4.fond
HR - DAST - 247Pučka škola Rupotine 19101940D.4.fond
HR - DAST - 248Državna djevojačka pučka škola 19431944D.4.fond
HR - DAST - 249Osnovna / Pučka škola "Grad"18831950D.4.fond
HR - DAST - 250Osnovna / pučka škola "Lučac"18901962D.4.fond
HR - DAST - 251Osnovna / pučka škola "Manuš"19301949D.4.fond
HR - DAST - 252Specijalna osnovna škola "Eduard Segen"19651966D.4.fond
HR - DAST - 253Pučka škola Sutivan19071935D.4fond
HR - DAST - 254Pučka škola Škabrnja19141916D.4.fond
HR - DAST - 255Osnovna / pučka škola" Vranjic"18741950D.4.fond
HR - DAST - 256Pučka škola Žežavica Donja19011928D.4.fond
HR - DAST - 257Talijanska osnovna škola u Splitu19411943D.4.fond
HR - DAST - 258Muzej narodne revolucije Split19551996E.1.3.fond
HR - DAST - 259Radničko sveučilište "Đuro Salaj"19571980G.2.1.2.fond
HR - DAST - 260Državni arhiv u Splitu19521999E.1.1.fond
HR - DAST - 261Centar za socioreligijska istraživanja 19871992E.2.fond
HR - DAST - 262Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije19571989E.2.fond
HR - DAST - 263Zavod za organizaciju i unapređivanje poslovanja Split19551984G.2.13.fond
HR - DAST - 264Civilna bolnica Split18901945F.1.1.fond
HR - DAST - 265Oblasni odbor Crvenog križa za Dalmaciju19501952I.2.2.fond
HR - DAST - 266Trgovinska komora kotara Zadar19561962G.2.1.1.fond
HR - DAST - 267C. K. ravnateljstvo državnih željeznica u Trstu19131917G.1.8.fond
HR - DAST - 268Javno komunalno poduzeće "Posrednice" s. p. o. u stečaju19841999G.2.10.fond
HR - DAST - 269Zadružna matica 19341934G.1.1.3.fond
HR - DAST - 270Skupština općine Split19631990A.5.4fond
HR - DAST - 271Ribarska zadruga Bol 19101929G.1.1.3.fond
HR - DAST - 272Ribarska zadruga Igrane19091953G.1.1.3.fond
HR - DAST - 273Centralna zadruga "Pharos"19411941G.1.1.3.fond
HR - DAST - 274Hipotekarni ured Split18951936G.1.2.3.fond
HR - DAST - 275Tvornica cementa "10. kolovoz"19521954G.1.4.2.fond
HR - DAST - 276Dionička pivovara Sarajevo, skladište Split19221926G.1.4.2.fond
HR - DAST - 277Direkcija oblasnih poljoprivrednih poduzeća "Poljoproizvod"19481952G.2.1.2.fond
HR - DAST - 278Uprava za gradnju zadružnih domova za Dalmaciju19491949G.2.1.2.fond
HR - DAST - 279Trgovinska komora kotara Spli19521963G.2.1.1.fond
HR - DAST - 280Zanatska komora kotara Split19451963G.2.1.1fond
HR - DAST - 281Poljoprivredno - šumarska komora kotara Split19601962G.2.1.1fond
HR - DAST - 282Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Split 19461954G.2.1.2.fond
HR - DAST - 283Zadružni savez Dalmacije19481963G.1.1.2.fond
HR - DAST - 284Poslovno udruženje "Komex"19691979G.2.1.2.fond
HR - DAST - 285Poslovna zajednica u građevinarstvu "Uzos"19741991G.2.1.2.fond
HR - DAST - 286Poslovno udruženje "Keminis"19601963G.2.1.2.fond
HR - DAST - 287Seljačka radna zadruga "Josip Marinković"19511951G.2.1.3.fond
HR - DAST - 288Seljačka radna zadruga "Mosorski odred"19491954G.2.1.3.fond
HR - DAST - 289Seljačka radna zadruga "Partizanka"19501950G.2.1.3.fond
HR - DAST - 290Seljačka radna zadruga "Novi život"19521952G.2.1.3fond
HR - DAST - 291Seljačka radna zadruga "Maršal Tito"19481952G.2.1.3.fond
HR - DAST - 292Seljačka radna zadruga "Vid Mihaljević"19461953G.2.1.3.fond
HR - DAST - 293Seljačka radna zadruga "Kaštel Kambelovac"19531955G.2.1.3fond
HR - DAST - 294Seljačka radna zadruga "Borac"19491953G.2.1.3.fond
HR - DAST - 295Seljačka radna zadruga "Naprijed"19471952G.2.1.3.fond
HR - DAST - 296Seljačka radna zadruga "Primjer"19531953G.2.1.3fond
HR - DAST - 297Seljačka radna zadruga "Broćanac"19531956G.2.1.3.fond
HR - DAST - 298Seljačka radna zadruga "Pećine"19521952G.2.1.3fond
HR - DAST - 299Seljačka radna zadruga "Moseć"19541954G.2.1.3fond
HR - DAST - 300Seljačka radna zadruga "Prvi partizani"19501956G.2.1.3fond
HR - DAST - 301Seljačka radna zadruga "Gradina"19491959G.2.1.3fond
HR - DAST - 302Seljačka radna zadruga "Obnova"19531953G.2.1.3fond
HR - DAST - 303Seljačka radna zadruga "Napredak"19531953G.2.1.3fond
HR - DAST - 304Seljačka radna zadruga "Jadran"19511951G.2.1.3fond
HR - DAST - 305Seljačka radna zadruga "Mosećki odred"19541954G.2.1.3fond
HR - DAST - 306Seljačka radna zadruga "Crvena zvijezda"19531953G.2.1.3fond
HR - DAST - 307Seljačka radna zadruga "Prvoborci"19521952G.2.1.3fond
HR - DAST - 308Seljačka radna zadruga "Pobjeda"19481953G.2.1.3fond
HR - DAST - 309Poljoprivredna zadruga Bristivica19461953G.2.1.3fond
HR - DAST - 310Ugostiteljska komora kotara Šibenik19551962G.2.1.3fond
HR - DAST - 311Poljoprivredna zadruga Kaštel Gomilica19541954G.2.1.3fond
HR - DAST - 312Poljoprivredna zadruga Labin19531953G.2.1.3fond
HR - DAST - 313Poljoprivredna zadruga "Motika" Labin u stečaju19721980G.2.1.3.fond
HR - DAST - 314Poljoprivredna zadruga Ložišća19541957G.2.1.3.fond
HR - DAST - 315Poljoprivredna zadruga Prgomet19451953G.2.1.3.fond
HR - DAST - 316Poljoprivredna zadruga Primorski Dolac19461952G.2.1.3.fond
HR - DAST - 317Opća poljoprivredna zadruga "Split"19741978G.2.1.3.fond
HR - DAST - 318Poljoprivredna zadruga Vinišće19461976G.2.1.3.fond
HR - DAST - 319Poljoprivredna zadruga Zadvarje19501952G.2.1.3.fond
HR - DAST - 320Lučka kapetanija II. reda Trogir19221945A.3.1.5fond
HR - DAST - 321Stambena zadruga "Dom"19901991G.2.1.3.fond
HR - DAST - 322Zanatska zadruga "Udarnik"19501968G.2.1.3.fond
HR - DAST - 323Gospodarska zadruga Ljubitovica19471947G.2.1.3.fond
HR - DAST - 324Ribarska zadruga Mala Duba19531958G.2.1.3.fond
HR - DAST - 325Uslužno - proizvodna zanatska zadruga "Novogradnja"19891991G.2.1.3.fond
HR - DAST - 326Radničko - namještenička potrošačka zadruga 19451950G.2.1.3.fond
HR - DAST - 327Zanatska zadruga "Primas"19871990G.2.1.3.fond
HR - DAST - 328Gospodarska zadruga Sratok19471947G.2.1.3.fond
HR - DAST - 329Gospodarska štedionica 19241941G.1.2.2.fond
HR - DAST - 330Pučka štedionica Split19071944G.1.2.2.fond
HR - DAST - 333Tvornica plastičnih masa "Jugovinil"19581958G.2.4.2.fond
HR - DAST - 334Društveno poduzeće "Tehnokolor"19891991G.2.4.2.fond
HR - DAST - 335Predionica i tvornica konca "Dalmatinka"19511964G.2.4.2.fond
HR - DAST - 336Brodogradilište "Greben"19471972G.2.4.2.fond
HR - DAST - 337Općinska električna centrala Hvar19131947G.2.4.3.fond
HR - DAST - 338Trgovačko poduzeće "Galeb"19521957G.2.5.fond
HR - DAST - 339Trgovačko poduzeće "Plod"19461951G.2.5.fond
HR - DAST - 340Trgovačko - turističko poduzeće "Tureks"19731983G.2.5.fond
HR - DAST - 341Ugostiteljsko poduzeće "Ugoturist"19691978G.2.6.fond
HR - DAST - 342Hotelska - ugostiteljska - turistička radna organizacija "Uniondalmacija"19761990G.2.6.fond
HR - DAST - 343Poduzeće za ugostiteljstvo "Partizan"19521958G.2.6.fond
HR - DAST - 344Kotarsko građevinsko poduzeće "Galešnik"19471961G.2.7.fond
HR - DAST - 345Industrija kamena „Granit“ – Hvar 19541957G.2.7.fond
HR - DAST - 346Radna organizacija u građevinarstvu "Tehnoplast"19651991G.2.7fond
HR - DAST - 348Poduzeće "Luka" Split19621974G.2.8.fond
HR - DAST - 349Poduzeće za saobraćaj putnika i turista "Putnik" Split19581960G.2.8.fond
HR - DAST - 350Kotarsko autopoduzeće Stari Grad19421947G.2.8.fond
HR - DAST - 351Zanatsko poduzeće Hvar19521972G.2.9.fond
HR - DAST - 352Zanatsko poduzeće "Kamen"19561961G.2.9.fond
HR - DAST - 353Bravarsko, limarsko i instalatersko poduzeće "Instalater"19491952G.2.9.fond
HR - DAST - 354Radna organizacija "Kovinar"19811991G.2.9.fond
HR - DAST - 355Zanatsko - bojadisarska radnja "Bojadisar"19651989G.2.9.fond
HR - DAST - 356Zanatsko građevinsko poduzeće "Dobri"19601989G.2.9.fond
HR - DAST - 357Zanatsko građevinsko poduzeće "Peristil"19591990G.2.9.fond
HR - DAST - 358RO građevinskog zanatstva "Spinut" u stečaju19591990G.2.9.fond
HR - DAST - 359Zanatsko poduzeće "Ures"19511971G.2.9.fond
HR - DAST - 360Komunalna ustanova "Bol"19671979G.2.10.fond
HR - DAST - 361Ugostiteljska komora kotara Split19521963G.2.1.1.fond
HR - DAST - 362Jugoslavenski registar brodova19511962A.5.2.fond
HR - DAST - 363Udruženje trgovaca Split19311948I.1.3.fond
HR - DAST - 364Udruženje ugostitelja Split19361948I.1.3.fond
HR - DAST - 365Društvo "Hrvatski Napredak"18891918I.3.2.fond
HR - DAST - 366Gradski odbor radničko-kulturno - prosvjetne zajednice19551956I.3.2.fond
HR - DAST - 367Profesorsko društvo Split19121939I.3.2.fond
HR - DAST - 368Institut za oceanografiju i ribarstvo Split19301995E.2.fond
HR - DAST - 369Plivački klub "Hvar"19481962I.5.2.fond
HR - DAST - 370Fond za njegovanje i razvijanje tekovina revolucije i narodnooslobodilačkog rata općine Split19731991A.5.4.fond
HR - DAST - 371Obiteljski fond Balović16011901K.2.fond
HR - DAST - 372Obiteljski fond Ilić18011901K.2.fond
HR - DAST - 373 Osobni fond Ivčević Mate18181881K.3.fond
HR - DAST - 374Obiteljski fond Ivić19261938K.2.fond
HR - DAST - 375Obiteljski fond Jurić19071937K.2.fond
HR - DAST - 376Obiteljski fond Micheli - Vitturi14071900K.2.fond
HR - DAST - 377Obiteljski fond Cvitanić - Polotović17331888K.2.fond
HR - DAST - 378Obiteljski fond Rottondo15011801K.2.fond
HR - DAST - 379Obiteljski fond Slade - Šilović12121942K.2.fond
HR - DAST - 380Osobna zbirka Novak Grgo19211947L.3.zbirka
HR - DAST - 381Osobni fond Perić Josip Vergilije18011901K.3.fond
HR - DAST - 382Osobni fond Stanić Josip Griša19121985K.3.fond
HR - DAST - 383Osobna zbirka Čićin - Šain Ćiro19431952L.3.zbirka
HR - DAST - 384Grad Split - Zavod za gospodarenje gradom Splitom19661990G.2.10.fond
HR - DAST - 385Kotarska oblast Knin (sresko načelstvo)19341940A.3.1.4. fond
HR - DAST - 386Kotarska oblast Makarska (sresko načelstvo)19201941A.3.1.4.fond
HR - DAST - 387Okružni narodnooslobodilački odbor Knin19451945A.4.1.3.fond
HR - DAST - 388Okružni narodnooslobodilački odbor srednjedalmatinskog otočja19441944A.4.1.3.fond
HR - DAST - 389Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar 19431945A.4.1.3.fond
HR - DAST - 390Kotarski narodnooslobodilački odbor Benkovac19431945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 391Kotarski narodnooslobodilački odbor Biograd19431944A.4.1.4.fond
HR - DAST - 392Kotarski narodnooslobodilački odbor Hvar19421945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 393Kotarski narodnooslobodilački odbor Imotski19431944A.4.1.4.fond
HR - DAST - 394Kotarski narodnooslobodilački odbor Muć19431944A.4.1.4.fond
HR - DAST - 395Kotarski narodnooslobodilački odbor Omiš19421945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 396Kotarski narodnooslobodilački odbor Pelješac19431945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 397Kotarski narodnooslobodilački odbor Preko19441944A.4.1.4.fond
HR - DAST - 398Kotarski narodnooslobodilački odbor Sinj19441944A.4.1.4.fond
HR - DAST - 399Kotarski narodnooslobodilački odbor Solin19421945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 400Kotarski narodnooslobodilački odbor Šibenik19441944 A.4.1.5. fond
HR - DAST - 401Kotarski narodnooslobodilački odbor Trogir19421945A.4.1.4.fond
HR - DAST - 402Gradski narodnooslobodilački odbor Dubrovnik19441945A.4.1.5.fond
HR - DAST - 403Gradski narodnooslobodilački odbor Šibenik19441944A.4.1.5.fond
HR - DAST - 404Općinski narodnooslobodilački odbor Babino Polje19431944A.4.1.6.fond
HR - DAST - 405Općinski narodnooslobodilački odbor Kuna19431945A.4.1.6fond
HR - DAST - 406Općinski narodnooslobodilački odbor Vrgorac19401944A.4.1.6.fond
HR - DAST - 407Velika župa Bribir - Sidraga19411944A.4.2.3.fond
HR - DAST - 408Velika župa Dubrava19411944A.4.2.3.fond
HR - DAST - 409Sekretarijat unutrašnjih poslova za Dalmaciju19451966A.5.2.fond
HR - DAST - 410Okružna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Biokovo - Neretva19441946A.5.3.fond
HR - DAST - 411Okružna komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Šibenik19441946A.5.3.fond
HR - DAST - 412Gradska komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Split19441946A.5.5.fond
HR - DAST - 413Osmi korpus narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije19431945C.4.2.fond
HR - DAST - 414Štab 4. operativne zone narodnooslobodilačke vojske Hrvatske19421943C.4.3.fond
HR - DAST - 415Komanda biokovskog područja19421944C.4.7.fond
HR - DAST - 416Komanda splitskog područja19421944C.4.7.fond
HR - DAST - 417Komanda srednjedalmatinskog otočkog područja19431945C.4.7.fond
HR - DAST - 418Komanda šibenskog područja19441944C.4.7.fond
HR - DAST - 419Komanda zadarskog područja19441945C.4.7.fond
HR - DAST - 420Komanda mjesta Gradac19431943C.4.7.fond
HR - DAST - 421Komanda mjesta Trogir19431944C.4.7.fond
HR - DAST - 422Komanda mjesta Veliko Brdo19431944C.4.7.fond
HR - DAST - 423Komanda mjesta Vrgorac19431944C.4.7.fond
HR - DAST - 424Komanda mjesta Zagvozd19431943C.4.7.fond
HR - DAST - 425Komanda mjesta Živogošće19431943C.4.7.fond
HR - DAST - 426Relejne stanice Biokovo, Kozica, Rudelj, Šošići19431944C.4.7.fond
HR - DAST - 427Mehanička radionica Biokovskog područja19421943C.4.7.fond
HR - DAST - 428Glavni obavještajni centar 2. odsjeka za Dalmaciju19431945C.4.6.fond
HR - DAST - 429Pomoćni obavještajni centar za srednju Dalmaciju19431944C.4.7.fond
HR - DAST - 430Pomoćni obavještajni centar za okrug Šibenik19431944C.4.7fond
HR - DAST - 431Opunomoćstvo odjeljenja za zaštitu naroda pri Komandi splitskog područja19441945C.4.7.fond
HR - DAST - 432Opunomoćstvo odjeljenja za zaštitu naroda pri Komandi cetinskog područja19441944C.4.7.fond
HR - DAST - 433Opunomoćstvo odjeljenja za zaštitu naroda Biokovsko - neretvanskog okruga19431944C.4.7.fond
HR - DAST - 434Rejonski obavještajni centri za Srednje - dalmatinsko otočko područje, za okruge Knin i Zadar i Kotarsko povjereništvo odjeljenja za zaštitu naroda Vrgorac19431944C.4.7.fond
HR - DAST - 435Dinarska četnička divizija19411944C.6.fond
HR - DAST - 436Marksistički centar 19721977H.2.1.11.fond
HR - DAST - 437Produktivna radnička postolarska zadruga 19321943G.1.1.3.fond
HR - DAST - 438Pokrajinski / Oblasni komitet KP Jugoslavije / Hrvatske za Dalmaciju19341948H.2.1.2.fond
HR - DAST - 439Međuopćinska konferencija SKH za Dalmaciju19631975H.2.1.7.fond
HR - DAST - 440Konferencija SKH zajednice općina Split19751978H.2.1.7.fond
HR - DAST - 441Okružni komitet KPH Dubrovnik19431945H.2.1.4.fond
HR - DAST - 442Okružni komitet KPH Makarska19421944H.2.1.4.fond
HR - DAST - 443Okružni komitet KPH Split19421945H.2.1.4.fond
HR - DAST - 444Okružni komitet KPH srednjedalmatinskog otočja19441944H.2.1.4.fond
HR - DAST - 445Okružni komitet KPH za sjevernu Dalmaciju19421944H.2.1.4.fond
HR - DAST – 446Kotarski komitet KPH / SKH Dubrovnik19431962H.2.1.5.fond
HR - DAST - 447Kotarski komitet KPH Hvar19431954H.2.1.5.fond
HR - DAST - 448Kotarski komitet KPH Imotski19431954H.2.1.5.fond
HR - DAST - 449Kotarski komitet KPH / SKH Makarska19421962H.2.1.5.fond
HR - DAST - 450Kotarski komitet KPH Omiš19421948H.2.1.5.fond
HR - DAST - 451Kotarski komitet KPH Solin19431948H.2.1.5.fond
HR - DAST - 452Kotarski komitet KPH / SKH Split19461968H.2.1.5.fond
HR - DAST - 453Kotarski komitet KPH Šestanovac19451948H.2.1.5.fond
HR - DAST - 454Kotarski komitet KPH / SKH Šibenik19501962H.2.1.5.fond
HR - DAST - 455Kotarski komitet KPH Trogir19431948H.2.1.5.fond
HR - DAST - 456Kotarski komitet KPH Vis19421945H.2.1.5.fond
HR - DAST - 457Kotarski komitet KPH/SKH Zadar19431962H.2.1.5.fond
HR - DAST - 458Mjesni / gradski komitet KPH / SKH Split19401955H.2.1.10.fond
HR - DAST - 459Kotarski komitet KPH Muć19451946H.2.1.5.fond
HR - DAST - 460Općinski komitet SKH Brač19521985H.2.1.8.fond
HR - DAST - 461Općinski komitet KPH Gradac19421944H.2.1.8.fond
HR - DAST - 462Općinski komitet SKH Hvar19821990H.2.1.8.fond
HR - DAST - 463Općinski komitet SKH Kaštel Sućurac19521989H.2.1.8.fond
HR - DAST - 464Općinski komitet KPH Makarska19431945H.2.1.8.fond
HR - DAST - 465Općinski komitet SKH Muć19541962H.2.1.8.fond
HR - DAST - 466Kotarski komitet KPH Preko19431945H.2.1.5.fond
HR - DAST - 467Općinski komitet SKH Solin19551990H.2.1.8.fond
HR - DAST - 468Općinski komitet SKH Split19551990H.2.1.8.fond
HR - DAST - 469Kotarski komitet KPH / SKH Supetar - Brač - Šolta19461954H.2.1.5.fond
HR - DAST - 470Općinski komitet KPH / SKH Šolta19421962H.2.1.8.fond
HR - DAST - 471Općinski komitet KPH Vis19421945H.2.1.8.fond
HR - DAST - 472Općinski komitet KPH / SKH Vrgorac19431946H.2.1.8.fond
HR - DAST - 473Mjesni komitet KPH Vrgorac19451946H.2.1.10.fond
HR - DAST - 474Partijski biro KPH Makarska19421944H.2.1.11.fond
HR - DAST - 475Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta Dalmacije19441945H.2.2.2.fond
HR - DAST - 476Kotarski odbor NF / SSRN Hrvatske Split19481966H.2.2.5fond
HR - DAST - 477Kotarski koordinacioni odbor SSRN Hrvatske Split19671970H.2.2.5.fond
HR - DAST - 478Međuopćinska konferencija SSRN Hrvatske Split19691973H.2.2.7.fond
HR - DAST - 479Pokrajinski / oblasni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije / Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske za Dalmaciju19421945H.2.3.2.fond
HR - DAST - 480Kotarski komitet NO / SSO Hrvatske Split19541967H.2.3.5.fond
HR - DAST - 481Oblasni odbor AFŽ / Saveza ženskih društava Dalmacije19421963H.2.4.2.fond
HR - DAST - 482Okružni odbor AFŽ Biokovo - Neretva19431945H.2.4.4.fond
HR - DAST - 483Okružni odbor AFŽ za srednju Dalmaciju19421944H.2.4.4fond
HR - DAST - 484Kotarski odbori AFŽ Hvar, Vis19441944H.2.4.5.fond
HR - DAST - 485Mjesni / gradski odbor AFŽ Split19421944H.2.4.6.fond
HR - DAST - 486Mjesni / gradski odbor AFŽ Šibenik19421945H.2.4.6.fond
HR - DAST - 487Savez industrijsko - zanatskih radnika Omiš19391940H.3.1.fond
HR - DAST - 488Međuopćinsko vijeće Saveza sindikata Hrvatske za Dalmaciju19671975H.3.2.2.fond
HR - DAST - 489Oblasni / kotarski odbor SUBNOR - a Hrvatske Split19481967H.2.5.3.fond
HR - DAST - 490Odbor SUBNOR - a Hrvatske zajednice općina Split19681976H.2.5.6.fond
HR - DAST - 491Gradski odbor SUBNOR - a Hrvatske Split19521952H.2.5.6.fond
HR - DAST - 492Koordinacioni odbor Saveza rezervnih vojnih starješina Dalmacije19521973H.2.7.3.fond
HR - DAST - 493Općinski odbor Saveza rezervnih vojnih starješina Supetar19521972H.2.7.8.fond
HR - DAST - 494Koordinacioni odbor društveno - političkih organizacija Dalmacije za njegovanje revolucionarnih tradicija19691975H.2.1.11.fond
HR - DAST - 495Nogometni klub "Hajduk"19441947I.5.2.fond
HR - DAST - 496Osobni fond Antunović Ivo19211936K.3.fond
HR - DAST - 497Osobni fond Gazin Hugo19421947K.3.fond
HR - DAST - 498Osobni fond Gizdić Drago19101983K.3.fond
HR - DAST - 499Osobni fond Franasović Miljenko19411943K.3.fond
HR - DAST - 500Osobni fond Randić Ivan19101965K.3.fond
HR - DAST - 501Osobni fond Rožić Ivan19221940K.3.fond
HR - DAST - 502Osobni fond Vidović Stjepan19181936K.3.fond
HR - DAST - 503Gradivo za povijest radničkog pokreta19081941L.2.zbirka
HR - DAST - 504Gradivo o djelovanju pomoraca izvan Hrvatske19431945L.2.zbirka
HR - DAST - 505Hrvatska seljačka stranka19431944H.1.1. fond
HR - DAST - 506Zbirka tiskovina19001945L.1.9.zbirka
HR - DAST - 507Zbirka zvučnih zapisa19192005O.zbirka
HR - DAST - 508Zbirka Miscellanea19271945L.1.10.zbirka
HR - DAST - 509Kotarski komitet KPH Sinj19451956H.2.1.5.fond
HR - DAST - 510Kotarski komitet KPH Vrlika19451945H.2.1.5.fond
HR - DAST - 511Kotarski odbor AFŽ Omiš19431943H.2.4.5.fond
HR - DAST - 512Kotarski odbor AFŽ Solin19421944H.2.4.5.fond
HR - DAST - 513Kotarski odbor AFŽ Trogir19431944H.2.4.5.fond
HR - DAST - 514Kotarska komisija za ratnu štetu Brač19451947A.5.4.fond
HR - DAST - 515Radna organizacija "Termofriz” 19651997G.2.9.fond
HR - DAST - 516 Osobni fond Vesanović Dinko19371995K.3.fond
HR - DAST - 517Privredna komora za Dalmaciju Split19561992G.2.1.1.fond
HR - DAST - 518Pomorska direkcija za Dalmaciju19411943A.4.3.2.fond
HR - DAST - 519Brodoremont Split d. d.19451999G.2.8.fond
HR - DAST - 520Skupština općine Hvar19631993A.5.6.fond
HR - DAST - 521Osobni fond Družeić Milorad19351979K.3.fond
HR - DAST - 522Jadrantrans d. d. Split19472003G.2.8.fond
HR - DAST - 523Jadrantekstil d. d. u stečaju19501999G.2.5.fond
HR - DAST - 524Dalma - Saldun d. d.19571999G.2.5.fond
HR - DAST - 525Kamen i keramika d. d. za građevinarstvo Split19872003G.2.9.fond
HR - DAST - 526Osobni fond Krstulović Vicko19012000K.3.fond
HR - DAST - 527Poduzeće za proizvodnu plastičnih masa "Adriavinil" d. d.19922001G.3.4.2.fond
HR - DAST - 528Skupština općine Sinj19631995A.5.4.fond
HR - DAST - 529Ured državne uprave Splitsko - dalmatinske županije, ispostava Sinj19921995A.6.3.fond
HR - DAST - 530Zbirka filmskih zapisa - Nacionalni filmski fond19102001N.1.zbirka
HR - DAST - 532Prvostupanjski sud u Splitu1745
1813B.1.3.fond
HR - DAST - 533Prvostupanjski sud, okružni sud Split18141918B.2.2.fond
HR - DAST - 534Narodni odbor gradske općine Trogir19521959A.5.5.fond
HR - DAST - 535Narodni odbor općine Bistrivca19451955A.5.6.fond
HR - DAST - 536Narodni odbor općine Drvenik veliki i Drvenik mali19451959A.5.6.fond
HR - DAST - 537Narodni odbor općine Marina19451955A.5.6.fond
HR - DAST - 538Narodni odbor općine Okrug Gornji19471959A.5.6.fond
HR - DAST - 539Narodni odbor općine Seget 19461959A.5.6.fond
HR - DAST - 540Narodni odbor općine Vinišće 19461958A.5.6.fond
HR - DAST - 541Narodni odbor općine Vrsine19431959A.5.6.fond
HR - DAST - 542Mjesni narodni odbor Blizna19451952A.5.7.fond
HR - DAST - 543Mjesni narodni odbor Sevid19501951A.5.7.fond
HR - DAST - 544Mjesni narodni odbor Trogir19451959A.5.7.fond
HR - DAST - 545Mjesni narodni odbor Žedno19461951A.5.7.fond
HR - DAST - 546Rudarski ured Split19211948A.3.1.4.fond
HR - DAST - 548Općina Bol19181954A.3.1.6.fond
HR - DAST - 549Općina Komiža19191945A.3.1.6fond
HR - DAST - 550Lučko zastupništvo Komiža
19181946A.3.1.6.fond
HR - DAST - 551Mjesni školski odbor Bol19181936A.3.1.6fond
HR - DAST - 552Narodni odbor općine Split19551963A.5.6.fond
HR - DAST - 553Narodni odbor općine Solin19481982A.5.6.fond
HR - DAST - 554"Biodal" d. d. u stečaju19702003G.2.5.fond
HR - DAST - 555Hotelski centar "Lav" d. d. u stečaju19712002G.2.6.fond
HR - DAST - 556Poduzeće Dinara d. o. o. Split u stečaju19622002G.2.9.fond
HR - DAST - 557Kotarski sud Omiš19181941B.3.3.fond
HR - DAST - 558Općinska konferencija SSRN RH Makarska19461993H.2.2.8.fond
HR - DAST - 559Mjesno školsko vijeće Vranjic19061918A.1.7.6fond
HR - DAST - 560Mjesni školski odbor Vranjic19201941A.3.1.6.fond
HR - DAST - 561Osobni fond Tudor Ranko19501991K.3.fond
HR - DAST - 562Pomirbeni sud u Splitu18061813B.1.3.fond
HR - DAST - 563"Obnova" d. d. za završne radove u građevinarstvu, zanatske radove i radove na antikoroziji Split19511999
G.2.9.fond
HR - DAST - 581Zbirka stranih filmova19481984N.2.zbirka
HR - DAST - 582Okružni sud u Splitu19181946B.3.2.fond
HR - DAST - 583Gradski narodni odbor Split19511958A.5.5.fond
HR - DAST - 584Kvestura Zadar19411943A.4.3.2.fond
HR - DAST - 588Mjesni narodni odbor Vranjic19491949A.5.7.fond
HR - DAST - 589"Dalmacija" tvornica karbida, ferokroma i ferolegura19082004G.1.4.2.fond
HR - DAST - 590Ured državne uprave u Splitsko - dalmatinskoj županiji, ispostava Omiš19531995A.6.3.fond
HR - DAST - 591"Melioracija" d. d. Split19482001G.2.7.fond
HR - DAST - 592Ured Državne uprave u Splitsko - dalmatinskoj županiji 19751992A.5.3.fond
HR - DAST - 593Kotarski sud Hvar19301930B.5.3.fond
HR - DAST - 594"Laurus" d. d.19472003G.2.6.fond
HR - DAST - 596"Diokom" Split19522005G.2.5.fond
HR - DAST - 597Samoupravna interesna zajednica za kulturu općine Makarska19831988A.5.4.fond
HR - DAST - 598Društvo inženjera Splita19361940I.1.3.fond
HR - DAST - 599Prefektura Split19411943A.4.3.2.fond
HR - DAST - 600Prefektura Zadar19411943A.4.3.2.fond
HR - DAST - 601Ratni vojni sud u Šibeniku19411943B.4.fond
HR - DAST - 602Specijalni sud za Dalmaciju19411943B.4.fond
HR - DAST - 603Sudski zatvori u Šibeniku19411943B.4.10.fond
HR - DAST - 604Općinski komitet Komunističke partije Omiš19431944H.2.1.8.fond
HR - DAST - 605Kotarski narodnooslobodilački odbor Metković19431944A.4.1.4.fond
HR - DAST - 606R.O. "Brusnik", OOUR "Kamik"19681991G.2.7.fond
HR - DAST - 607Zbirka fragmenata arhivskog gradiva19121966L.1.10.zbirka
HR - DAST - 608Pučka škola Makarska18451923D.5.fond
HR - DAST - 609Obiteljski fond Soppe - Papali18. stoljeće18. stoljećeK.2.fond
HR - DAST - 610Odvjetnička pisarnica Savo Josip ( Giuseppe)18961945B.3.9.fond
HR - DAST - 611Obiteljski fond Grisogono20. stoljeće20. stoljećeK.2.fond
HR - DAST - 612Obiteljski fond Krstulović16281966K.2.fond
HR - DAST - 613"Dalmacijacement" - poduzeće dalmatinskih tvornica cementa, cementnih i azbestno-cementnih proizvoda, Split, Solin19461994G.2.4.2.fond
HR - DAST - 614"Rezalište" - Solin19551991G.2.4.2.fond
HR - DAST - 615Skupština općine Makarska19531977A.5.4.fond
HR - DAST - 616Narodni odbor općine Makarska19601989A.5.6.fond
HR - DAST - 617Obiteljski fond Duboković Nadalini15961929K.2.fond
HR - DAST - 618Brodosplit brodogradilište d.o.o.19741989G.2.4.2.fond
HR - DAST - 619Gradsko kazalište lutaka19642006E.1.5.fond
HR - DAST - 620Željezara Split u stečaju19682011G.2.4.2.fond
HR - DAST - 621Drvni kombinat "Stolarija"19661993G.2.4.2.fond
HR - DAST - 622C.K. lučko-zdravstveno odaslanstvo Makarska19151915A.1.7.6.fond
HR - DAST - 623Osobni fond Kovačić Anka18961961K.3.fond
HR - DAST - 624Obiteljski fond Oman18271931K.2.fond
HR - DAST - 625Zbirka filmske tehnike (Mladen Katunarić)19501965N.4.zbirka
HR - DAST - 626Poduzeće za ceste d.d. Split19621996G.2.7.fond
HR - DAST - 627Zbirka fono gradiva (Ljubica Tončić)18961980Ozbirka
HR - DAST - 628Zbirka Ganza19691981N.1.1.zbirka
HR - DAST - 629Okružni pomorski ured Trogir Kraljevine Italije19411943A.4.3.5.fond
HR - DAST - 630Osobni fond Duplančić Josip18781922K.3.fond
HR - DAST - 631Lučko poglavarstvo Trogir NDH19431944A.4.2.5.fond
HR - DAST - 632Pomorsko zapovjedništvo Split19431944A.4.2.3.fond
HR - DAST - 633Obalno zapovjedništvo Split19431944C.5.1.fond
HR - DAST - 634"Hrvatski Sokol" Split19271928I.5.2.fond
HR - DAST - 635Lučka kapetanija Trogir19441945A.5.5.fond
HR - DAST - 636Gradska štedionica u Splitu19191948G.1.2.fond
HR - DAST - 637Prva hrvatska štedionica – Ispostava Split19401940G.1.2.fond
HR - DAST - 638Bračko-amerikanska banka d. d. – Supetar19231947G.1.2.fond
HR - DAST - 639Prva pučka dalmatinska banka19201947G.1.2.fond
HR - DAST - 640Splitska trgovačka banka19211945G.1.2.fond
HR - DAST - 641Srpska banka d. d. – Ispostava Split19211945G.1.2.fond
HR - DAST - 642Jadranska banka d. d. – Ispostava Split19221927G.1.2.fond
HR - DAST - 643Dalmatinska eskomptna banka – Ispostava Split19411948G.1.2.fond
HR - DAST - 644Narodna banka F. N. R. J. – Ispostava Split19451960G.2.1.fond
HR - DAST - 645Gimnazija „Ćiro Gamulin“19521978D.2.1.fond
HR - DAST - 646Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala „Ćiro Gamulin“ – Split19831986D.2.2.fond
HR - DAST - 647Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u matematičko-informatičkoj djelatnosti (MIOC) – Split19851992D.2.2.fond
HR - DAST - 648Općina Sinj19771989A.5.6.fond
HR - DAST - 649Javno pravobranilaštvo Općine Sinj19771988B.5.7.fond
HR - DAST - 650Salona Inex d.o.o. Solin19902002D.5.fond
HR - DAST - 651Pučko otvoreno učilište Salona – Solin20022009D.1.4.fond
HR - DAST - 652Umjetnička gimnazija Ars Animae20072015D.2.1.fond
HR - DAST - 653Gimnazija Futura Aetas Nostra Est20152016D.2.1.fond
HR - DAST - 654Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u brodograđevnoj industriji – Split19751986D.2.2.fond
HR - DAST - 655Centar za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanja „Natko Nodilo“ u Splitu19861992D.2.2.fond
HR - DAST - 656Tehnička srednja građevinska škola Split19221986D.2.3.fond
HR - DAST - 657Opća srednja škola u Splitu19661978D.2.2.fond
HR - DAST - 658Centar za odgoj i obrazovanje u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala „Ćiro Gamulin“, OOUR „Srednje obrazovanje“19781993D.2.2.fond
HR - DAST - 659Tehnički školski centar „Mirko Dumanić“ Split19861996D.2.3.fond
HR - DAST - 660Tehnička škola „Nikola Tesla“ Split19621975D.2.3.fond
HR - DAST - 661Škola za VKV radnike19601971D.2.3.fond
HR - DAST - 662Škola učenika u privredi „Branko Duplančić“ Split19631973D.2.3.fond
HR - DAST - 663Tehnički školski centar Split19681992D.2.3.fond
HR - DAST - 664Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u metalskoj, elektro, drvo-prerađivačkoj i prometnoj djelatnosti Split19771992D.2.3.fond
HR - DAST - 665Dvorazredna trgovačka škola u Splitu, Trgovačka akademija19051955D.2.3.fond
HR - DAST - 666Ekonomska škola19481978D.2.3.fond
HR - DAST - 667Upravna škola u Splitu19601979D.2.3.fond
HR - DAST - 668Centar za odgoj i obrazovanje „Ante Jonić“19781992D.2.3.fond
HR - DAST - 669Srednja radnička škola „Đuro Salaj“19711979D.2.3.fond
HR-DAST-670Škola za građevinske radnike19651977D.2.3.fond
HR-DAST-671Osnovna škola u Mravincima18831960D.4.fond
HR-DAST-672Osobni fond Ladislav Schimak18741959K.3.fond
HR-DAST-673Pomorska škola Split19271992K.3.fond
HR-DAST-674Industrijska škola Split19471992D.2.3.fond
HR-DAST-675Prometna škola Split19721992D.2.3.fond
HR-DAST-676Župni ured ŠkripJ.1.5.fond
HR-DAST-677Andreis MladenK.3.fond
HR-DAST-678Kovačić JoškoK.3.fond
HR-DAST-679 Narodni odbor Općine Vrgorac 19551997fond
HR-DAST-680Skupština općine Vrgorac19551997fond
HR-DAST-681Općina Vrgorac19551997fond
HR-DAST-682 Europski pokret Split19902012I.3.fond
HR-DAST-683 Odvjetnička pisarnica Slavko Radica – Sinj1957.1960. B.5.9. fond
HR-DAST-684 Zbirka Dinko Kovačić L.2 zbirka
HR-DAST-685Zbirka Anatolij Kudrjavcev 19262005L.3.zbirka
HR-DAST-686 Škola za osnovno opće obrazovanje1947.1991. D.3. zbirni fond
HR-DAST-687Jezično-informatička gimnazija „Leonardo da Vinci“ 20062020D.2.1.fond
HR-DAST-688Zdravstvena škola Split1968.1992. D.2.3. fond
HR-DAST-689 Četvrti pomorski obalni sektor Mornarice NOVJ. Sekcija pomorskog saobraćaja1943.1944. C.4.7. fond
HR-DAST-690 Škola likovnih umjetnosti, Split 1947.1992.D.2.3. fond
HR-DAST-691Glazbena škola Josipa Hatzea, Split1944.2000.D.2.3. fond
HR-DAST-692Srednja škola „Braća Radić“, Kaštel Štafilić1946.1993.D.2.3. fond
HR-DAST-693Općinski sud (Kotarski sud) u Splitu1945.1975.B.5.3.fond
HR-DAST-695Ugostiteljski školski centar Split1960.1978.D.23.fond
HR-DAST-699Narodni odbor općine Kaštela1957.1962.A.5.6.fond
HR-DAST-700Skupština općine Kaštela1986.1993.A.5.4.fond
HR-DAST-701Uredništvo časopisa „Književni Jadran“, Split1952.1954.E.3.4.fond
HR-DAST-706Zbirka geodetskih instrumenata19. st20 st. L.2.zbirka
Skip to content