Upravno vijeće

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

donosi program rada arhiva i nadzire njegovo izvršavanje,

usvaja financijski plan,

donosi izvješće o izvršenju programa rada DAST-a,

donosi izvješće o izvršavanju godišnjeg financijskog plana,

donosi statut DAST-a uz suglasnost osnivača,

daje suglasnost na opće akte koje donosi ravnatelj DAST-a,

daje osnivaču i ravnatelju DAST-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima

obavlja druge poslove određene zakonom ili statutom DAST-a.

Sjednice Upravnog vijeća saziva, te njihovim radom predsjeda predsjednik Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je najmanje dva puta godišnje sazvati sjednicu Upravnog vijeća te svaki put kad se za to ukaže potreba. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to od njega zatraži osnivač, najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća ili ravnatelj DAST-a.

 

Članovi Upravnog vijeća:

  • Radoslav Zaradić, predsjednik
  • Sandra Grčić Budimir, članica
  • Ivica Mataija, član
  • Ivo Uglešić, član
  • Ivan Trogrlić, član

 

Izjave o postojanju/ne postojanju sukoba interesa članova Upravnog vijeća

 

Rad Upravnog vijeća:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          KLASA: 612-06/22-18/02
          URBROJ: 2181-109-18-22-05
          Split, 14. srpnja 2022.

 

          KLASA: 612-06/22-18/03
          URBROJ: 2181-109-18-22-07
          Split, 29. srpnja 2022.

 

          KLASA: 612-06/22-18/04
          URBROJ: 2181-109-09-23-7
          Split, 25. siječnja 2023.

 

          KLASA: 007-04/23-02/01
          URBROJ: 2181-109-07-23-5
          Split, 1. veljače 2023.

          KLASA: 007-04/23-01/05
          URBROJ: 2181-109-01-23-1
          Split, 5. svibnja 2023.

          

 

 

Skip to content