Upravno vijeće

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

donosi program rada arhiva i nadzire njegovo izvršavanje,

usvaja financijski plan,

donosi izvješće o izvršenju programa rada DAST-a,

donosi izvješće o izvršavanju godišnjeg financijskog plana,

donosi statut DAST-a uz suglasnost osnivača,

daje suglasnost na opće akte koje donosi ravnatelj DAST-a,

daje osnivaču i ravnatelju DAST-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima

obavlja druge poslove određene zakonom ili statutom DAST-a.

Sjednice Upravnog vijeća saziva, te njihovim radom predsjeda predsjednik Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je najmanje dva puta godišnje sazvati sjednicu Upravnog vijeća te svaki put kad se za to ukaže potreba. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to od njega zatraži osnivač, najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća ili ravnatelj DAST-a.

 

Članovi Upravnog vijeća:

 • mr. sc. Nataša Mučalo, predsjednica
 • Sandra Grčić Budimir, članica
 • Ivana Tadinac Šećer, članica
 • Ivo Uglešić, član
 • Ivan Trogrlić, član

 

Rad Upravnog vijeća:

 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Splitu
  KLASA: 612-06/19-01/30
  URBROJ: 2181-109-01-19-01
  Split, 21. svibnja 2019.

 

 • Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća DAST-a s odlukom o izboru i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća
  KLASA: 612-06/19-01/25
  URBROJ: 2181-109-01-19-02
  Split, 21. svibnja 2019.

 

 • Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Splitu
  KLASA: 612-06/19-02/28
  URBROJ: 2181-109-01-19-03
  Split, 12. srpnja 2019.

 

 • Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Splitu
  KLASA: 612-06/19-18/05
  URBROJ: 2181-109-01-19-03
  Split, 25. srpnja 2019.