Javni natječaj za prijem zaposlenika

Javni natječaj za prijem zaposlenika

KLASA: 612-06-16-01/14
URBROJ: 2181-109-01-16-01
U Splitu, 15. ožujka 2016.

„Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/16-01/0044, Urbroj: 532-06-02-02/6-16-02 od 4. ožujka 2016.. godine), članka 24. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Splitu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Splitu, ravnateljica Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika

Konzervator/ica-restaurator/ica, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu ( mirovanje radnog odnosa ) s punim radnim vremenom.

Uvjeti za radno mjesto:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih (kemija, biokemija, biologija), tehničkih znanosti (kemijsko inženjerstvo, tekstilna tehnologija) ili umjetničkog područja (likovne umjetnosti) odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13),
– jedna godina radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit
– osnovna informatička osposobljenost,
– poznavanje jednog stranog jezika,

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektronske pošte).

Uz pismenu prijavu za natječaj za radno mjesto kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili ovjerovljenom presliku:
– životopis
– uvjerenje o državljanstvu
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diplomu)
– dokaz o položenom stručnom ispitu
– dokaz o radnom iskustvu ( ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,   iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio ),
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci, prilaže se isključivo u izvorniku ) .

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu.

Ako se na radno mjesto prijavi kandidat koji ne ispunjava uvjet o položenom stručnom ispitu, može biti primljen i takav kandidat uz uvjet da naknadno u roku dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa, položi stručni ispit.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebni propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidata koji se ne odazove, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se
Državnom arhivu u Splitu, na adresu: Državni arhiv u Splitu, Glagoljaška 18, 21000 Split, s naznakom: “Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Splitu.

Ravnateljica DAST-a:
Marina Grgičević

17. ožujka 2016.|
Skip to content